júl 28, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Sedem oblastí odborných služieb

Foto: ilustračné Foto: ilustračné Autor: Radomír Kreheľ

Komisia predložila aktualizované odporúčania pre reformy týkajúce sa siedmich oblastí odborných služieb pre podniky.

Cieľom odporúčaní je motivovať členské štáty a poskytnúť im pomoc pri vytváraní regulačného prostredia, ktoré je priaznivé pre rast, inováciu a vytváranie pracovných miest, a najmä odstrániť pretrvávajúce prekážky na jednotnom trhu so službami.

Aktualizované odporúčania sú odrazom minimálneho pokroku, ktorý členské štáty od roku 2017 dosiahli pri reformovaní pravidiel v oblasti odborných služieb. Len niekoľko členských štátov prijalo opatrenia na odstránenie neprimeranej regulácie. Vo všeobecnosti sa v reformách zohľadnili odporúčania Komisie len čiastočne a vo väčšine členských štátov tak stále ostáva značný priestor na ďalšie zlepšenia v oblasti regulácie.

Cielené a účinné štrukturálne reformy v týchto oblastiach by prospeli európskym priemyselným systémom, ktoré pandémia výrazne zasiahla, vytvorením otvorenejšieho podnikateľského prostredia a zlepšením výberu, cien a dostupnosti služieb pre spotrebiteľov a priemyselné odvetvie. Komisár Thierry Breton zodpovedný za vnútorný trh povedal: „Odborné služby pre podniky sú pre európske hospodárstvo kľúčové. Závisia od nich európski spotrebitelia aj všetky priemyselné ekosystémy. Dnešné odporúčania poskytujú členským štátom nový impulz na zlepšenie konkurencieschopnosti a odolnosti nášho jednotného trhu služieb a posilnenie obnovy po pandémii COVID-19. Keďže sa za posledné štyri roky v reformách pokročilo len mierne, je nevyhnutné pridať. Európska komisia je pripravená členské štáty v tomto procese podporovať.“

Odporúčania sa zameriavajú na sedem oblastí odborných služieb pre podniky s vysokým potenciálom rastu, inovácií a zamestnanosti: architekti, inžinieri, právnici, účtovníci, patentoví zástupcovia, realitní agenti a turistickí sprievodcovia. Odporúčania sa zameriavajú na vnútroštátne pravidlá, ktoré regulujú prístup k týmto službám a ich vykonávanie, napríklad tak, že vyhradzujú široké oblasti činností odborníkom s osobitnou kvalifikáciou alebo obmedzujú formy obchodných spoločností a určujú povolené vlastnícke štruktúry. Takéto postupy môžu obmedziť hospodársku súťaž, ako aj prístup podnikov ku kapitálu, úspory z rozsahu a inovácie. Prístup k regulovaným povolaniam a ich výkon sa opakovane uvádza medzi pretrvávajúcimi prekážkami pre podnikanie na jednotnom trhu.[1]

Na tento účel sa v odporúčaniach navrhuje: i) monitorovať pokrok v reformách; ii) zvýšiť informovanosť o zaťažujúcej regulácii; a iii) určiť oblasti reforiem s najvyšším hospodárskym potenciálom.

V členských štátoch sa v oznámení analyzuje a porovnáva reštriktívnosť prekážok uložených podobným povolaniam v rôznych členských štátoch.

Oznámenie a súvisiace odporúčania sú súčasťou ambiciózneho programu Komisie na zlepšenie integrácie, konkurencieschopnosti a dynamiky jednotného európskeho trhu so službami, ako sa uvádza v aktualizovanej novej priemyselnej stratégii na rok 2020.[2] Realizuje kľúčové opatrenia stanovené v akčnom pláne Komisie na presadzovanie práva.[3]

Súvislosti
Služby pre podniky, z ktorých mnohé sú regulované odborné služby, predstavujú približne 13 % pridanej hodnoty EÚ a približne 14 % zamestnanosti v EÚ. Tieto odvetvia poskytujú medzivstupy pre všetky priemyselné ekosystémy a zohrávajú zásadnú úlohu v európskom hospodárstve. To znamená, že dobre fungujúci sektor odborných služieb môže byť významným zdrojom hospodárskeho rastu a dobrých životných podmienok a hladké fungovanie tohto sektora bude dôležité na dosiahnutie silného oživenia hospodárstva po kríze spôsobenej ochorením COVID-19.

Týmto oznámením sa aktualizujú a posilňujú odporúčania pre vnútroštátne reformy v oblasti regulácie odborných služieb adresované členským štátom v roku 2017. Ide o súčasť opatrení nadväzujúcich na vzájomné hodnotenie v zmysle revidovanej smernice o uznávaní odborných kvalifikácií z roku 2013 (2013/55/EÚ).

Odporúčania dopĺňa pracovný dokument útvarov Komisie s podrobnejšou analýzou vnútroštátnych pravidiel týkajúcich sa osobitných odborných služieb.

Súvisiace položky (podľa značky)

  • Proti praniu špinavých peňazí Proti praniu špinavých peňazí

    Európska komisia predložila ambiciózny balík legislatívnych návrhov na posilnenie pravidiel EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

  • Problém súčasného sveta: Klíma Problém súčasného sveta: Klíma

    Na osobitnom prieskume Eurobarometra č. 513 o zmene klímy sa zúčastnilo 26 669 občanov z rôznych sociálnych a demografických skupín zo všetkých 27 členských štátov EÚ.

  • Platí COVID pass Platí COVID pass

    Počínajúc 1. júlom 2021 začal v EÚ platiť nariadenie o digitálnom COVID preukaze.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo