september 23, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Nezávislé, dospelé deti žijúce stále s rodičmi

 

Vďaka SODB 2021 môže odborná aj široká verejnosť nájsť na stránke www.scitanie.sk aj informácie o domácnostiach. Sčítanie je jediným relevantným zdrojom informácií o živote v rodinách a domácnostiach v SR. Je jediným obrazom rodinného správania sa populácie. Medzi fenomény, ktoré zaraďujeme medzi populárne patrí aj informácia, koľko nezávislých detí stále žije so svojimi rodičmi.

Dospelé deti žijúce u rodiča alebo rodičov v SR

V Slovenskej republiky žije v rôznych typoch cenzových domácnosti spolu so svojimi rodičmi alebo jedným z rodičov až 564 228 dospelých ľudí. Tvoria populáciu v rôznych vekových skupinách od 20 do 60 rokov. Vo všetkých vekových kategóriách dominujú doma žijúci muži, ktorí tvoria takmer 70 % populácie žijúcej u rodičov v jednej cenzovej domácnosti.

 

Podiel domácností podľa veku a pohlavia nezávislého dieťaťa, ktoré žije s rodičmi (manžel/manželka)

V rodinných cenzových domácnostiach, ktoré sú tvorené manželským párom, žije podľa SODB 2021 až 313 387 nezávislých detí. Vo vekovej kategórii 20 až 29 rokov je ich 154 156 tisíc a takmer 66 % z uvedeného počtu tvoria muži. Vo vekovej kategórii 30 až 49 rokov je prevaha mužov žijúcich stále u rodičov ešte výraznejšia! Zo 141 664 nezávislých detí, ktoré žijú v jednej cenzovej domácnosti s rodičmi, tvoria muži až takmer 74 %.

 

Tab: Podiel domácností podľa veku a pohlavia nezávislého dieťaťa, ktoré žije s rodičmi (manžel/manželka)

Vekové kategórie dieťaťa

Pohlavie dieťaťa

Spolu (v %)

Spolu (abs.)

muž (v %)

žena (v %)

menej ako 20

64,58

35,42

100,00

9 079

20-29

65,68

34,32

100,00

154 156

30-39

73,51

26,49

100,00

99 393

40-49

74,07

25,93

100,00

42 271

50-59

68,02

31,98

100,00

7 960

60+

57,39

42,61

100,00

528

 

Podiel domácností podľa veku a pohlavia nezávislého dieťaťa, ktoré žije s osamelou matkou

V neúplných rodinných cenzových domácnostiach len spolu s matkou žije v rôznych vekových kategóriách 191 522 dospelých detí. Vo vekovej kategórii 20 až 29 rokov je ich viac ako 55 tisíc a z toho 64,4 % tvoria muži. Vo vekovej kategórii od 20 do 49 rokov opäť z necelých 100 tisíc dospelých detí žijúcich s matkami tvoria suverénnych viac ako 73 % muži.

 

Tab: Podiel domácností podľa veku a pohlavia nezávislého dieťaťa, ktoré žije s osamelou matkou

 

 
   

Vekové kategórie dieťaťa

Pohlavie dieťaťa

Spolu (v %)

Spolu (abs.)

     

muž (v %)

žena (v %)

     

menej ako 20

61,06

38,94

100,00

3 898

     

20-29

64,41

35,59

100,00

55 095

     

30-39

72,67

27,33

100,00

50 346

     

40-49

73,80

26,20

100,00

46 283

     

50-59

67,17

32,83

100,00

27 060

     

60+

52,75

47,25

100,00

8 840

     

 

Podiel domácností podľa veku a pohlavia nezávislého dieťaťa, ktoré žije s osamelým otcom

Neúplné rodinné cenzové domácnosti tvorené otcom sú menej časté ako tie, ktoré sú tvorené matkou. Aj napriek tomu spolu s otcom zostáva žiť podľa SODB 2021 takmer 39 000 dospelých detí vo všetkých vekových kategóriách. Opäť muži výrazne dominujú nad ženami. Vo vekovej kategórii 20 až 29 rokov žije s otcom viac ako 14 000 dospelých detí, v 69 %-tách muži. Vo vekovej kategórii od 30 do 49 rokov je to takmer 20 tisíc nezávislých detí opäť vo viac ako 73 %-tách muži.

 

Tab: Podiel domácností podľa veku a pohlavia nezávislého dieťaťa, ktoré žije s osamelým otcom

 

 
   

Vekové kategórie dieťaťa

Pohlavie dieťaťa

Spolu (v %)

Spolu (abs.)

   

muž (v %)

žena (v %)

   

menej ako 20

63,30

36,70

100,00

872

   

20-29

69,00

31,00

100,00

14 225

   

30-39

74,45

25,55

100,00

11 548

   

40-49

72,20

27,80

100,00

8 017

   

50-59

63,39

36,61

100,00

3 499

   

60+

50,20

49,80

100,00

755

   

 

 

 

 

Podiel domácností podľa veku a pohlavia nezávislého dieťaťa, ktoré žije s rodičmi (druh/družka)

V type cenzovej domácnosti, kde rodičia žijú ako druh a družka zostáva v rôznych vekových kategóriách žiť 20 403 dospelých detí. Domácnosti pozostávajúce z kohabitantov tvoria menšie percento domácností v SR a v tomto type domácnosti najčastejšie žijú dospelé deti vo vekovej kategórii od 20 do 29 rokov. Aj tu vysoko dominujú muži.

Tab: Podiel domácností podľa veku a pohlavia nezávislého dieťaťa, ktoré žije s rodičmi (druh/družka)

Vekové kategórie dieťaťa

Pohlavie dieťaťa

Spolu (v %)

Spolu (abs.)

muž (v %)

žena (v %)

menej ako 20

60,77

39,23

100,00

1 639

20-29

66,70

33,30

100,00

12 427

30-39

72,43

27,57

100,00

4 908

40-49

75,94

24,06

100,00

1 276

50-59

74,47

25,53

100,00

141

60+

83,33

16,67

100,00

12

V kocke:

Celkovo žije s rodičom alebo rodičmi v jednej rodinnej cenzovej domácnosti 564 228 dospelých detí v SR. Rodinné domácnosti sú manželia, kohabitanti, osamelí rodičia.  Ako vidno, vo všetkých typoch cenzových rodinných domácnosti, či už úplných alebo neúplných, zostávajú žiť s rodičmi vo všetkých vekových kategóriách hlavne muži. Výnimku tvorí veková skupina nad 60 rokov, kde sa  jedná hlavne o opateru a dochovanie starnúceho rodiča. Povšimnúť si možno aj výrazný rozdiel vo vekových kategóriách 20 až 29 rokov, kde muži tvoria 66 %, a potom vekové kategórie od 30 do 49 %, kde ich podiel presahuje 73 %. Tu môžeme badať vekovú hranicu žien 30 rokov, kedy sa osamostatnia od rodičov. O tomto fakte svedčí aj nárast podielu domácností jednotlivcov, ktoré tvoria hlavne ženy.

 

Rodinné domácnosti podľa veku a pohlavia nezávislého dieťaťa, ktoré žije s rodičmi/rodičom

Vekové kategórie
nezávislého dieťaťa (roky)

Spolu (abs.)

Pohlavie dieťaťa

Spolu ( %)

 

 

muž (v %)

žena (v %)

 

menej ako 20

15 488

63,2

36,8

100

20-29

235 903

65,6

35,6

100

30-39

166 195

73,3

27,3

100

40-49

97 847

73,8

26,2

100

50-59

38 660

67,0

32,8

100

60+

10 135

52,8

47,3

100

spolu

564 228

69,1

30,9

100

 

Reklama

Politická reklama

HlasSDWeb.jpg