jún 25, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Sledujte 15.6.2022 od 9:00 priamy prenos 37. MsZ Prešov. 

37. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov sa uskutoční  v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24. Môžete ho sledovať aj naživo:

 

37.MsZ doobeda

 

 37.MsZ poobede

 

 

Navrhovaný program zasadnutia:

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 13/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Prešov v znení zmien a doplnkov.

3. Návrh na určenie počtu poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Prešov na volebné obdobie rokov 2022-2026 a volebných obvodov pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Prešov v roku 2022.

4. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Prešov na funkčné obdobie rokov 2022-2026.

5. Návrh Zmien a doplnkov č. 16/2019 Územného plánu mesta Prešov.

6. Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2021 a hodnotiaca správa.

7. Návrh na zmenu rozpočtu č. 5/Z/2022.

8. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov mestskej príspevkovej organizácie Park kultúry a oddychu za rok 2021.

9. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta za rok 2021.

10. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.

11. Správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Prešov za 1. štvrťrok 2022.

12. Správa z kontroly vybavovania petícií a sťažností občanov za 2. polrok 2021.

13. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov na 2. polrok 2022.

14. Návrh na schválenie majetkových prevodov.

15. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.

16. Žiadosť o podporu z rozpočtu mesta Prešov na cyklistický velodróm.

17. Návrh na zmenu uznesenia č. 746 zo dňa 6.4.2022 „Návrh na schválenie financovania projektu „Obnova a výstavba miestnych komunikácií v meste Prešov ‒ cesty, chodníky, parkoviská.

18. Prerokovanie petície za odstránenie Pamätníka osloboditeľov z hlavného „južného mestského parku a jeho premiestnenie na vhodné miesto na vojenskom cintoríne v Prešove“.

19. Návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

20. Návrh na udelenie súhlasu so zaradením Súkromného školského klubu detí ako súčasť Súkromnej základnej školy Montessori cesta, Budovateľská 59, 080 01 Prešov do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

21. Informácia o technickom a finančnom riešení debarierizácie vstupu do NS Družba.

22. Informatívna správa o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov.

23. Rôzne.

24. Interpelácie.

25. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje Všeobecná diskusia.

26. Záver

 

Oznam, pozvánka o konaní Mestského zastupiteľstva:

Naposledy zmenené utorok, 14 jún 2022 07:01

Súvisiace položky (podľa značky)

  • Pribudlo aj 30 parkovacích miest Pribudlo aj 30 parkovacích miest

    Areál bývalej vojenskej nemocnice v Prešove sa po úprave plôch zmenil na nepoznanie

  • Vynovená terasa na Velodróme Vynovená terasa na Velodróme

    Mesto Prešov zrealizovalo zastrešenie časti vstupných priestorov a úpravu terasy, ktorá je súčasťou vstupného objektu pri cyklistickom velodróme.

  • Verejné ocenenia 2021 Verejné ocenenia 2021

    V historickej sále PKO boli udelené verejné ocenenia mesta Prešov osobnostiam a spoločnostiam, ktoré dlhodobo významne reprezentujú a zviditeľňujú mesto Prešov. 

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo