máj 20, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Verejné vypočutie uchádzačov na riaditeľa spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. sa uskutoční 16.4.2024 o 12:00.

Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť (DPMP) je spoločnosť, ktorá zabezpečuje mestskú hromadnú dopravu (MHD) v Prešove a jeho okolí. Prevádzkuje autobusové a trolejbusové linky, ktoré spájajú rôzne časti mesta s jeho satelitnými obcami.

Minimálne požiadavky pre uchádzačov na riaditeľa spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť

- Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa.
- Riadiaca prax minimálne 3 roky.
- Znalosť aspoň jedného svetového jazyka
- Bezúhonnosť.
     

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov od uchádzača

    Životopis.
    Rozvojový plán obchodnej spoločnosti na najbližšie 3 roky v rozsahu maximálne štyri strany.
    Overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.
    Čestné prehlásenie o bezúhonnosti s prísľubom dodatočného dodania z výpisu registra trestov bezodkladne po úspešnej voľbe (tlačivo v prílohe).
    Čestné vyhlásenie, že kandidát nemá žiadne dlhy voči verejnej správe (tlačivo v prílohe).
    Kontaktný e-mail a telefonický kontakt.
     

Odporúčané rozširujúce požiadavky

    Kópia platného vodičského preukazu (skupina B).
    Prax v odbore, ktorého sa dotýka činnosť mestskej spoločnosti.
    Skúsenosti z verejnej správy.
     

Mzdové podmienky (brutto)

2 300 - 2 800 EUR/mesiac + odmena
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

    Koordinovanie a riadenie všetkých materiálnych, finančných a technických zdrojov spoločnosti.
    Zodpovedanie za implementáciu stratégie spoločnosti.
    Vedenie rokovaní.
    Vypracovanie strednodobých a dlhodobých plánov spoločnosti.

Kritéria, na základe ktorých bude komisia hodnotiť a bodovať uchádzačov

    Psychologický test.
    Odborný test (právno-ekonomický).
    Prax uchádzača (verejná správa, riadiaca pozícia).
    Pohovor s komisiou.
    Mediálny prieskum.
    Rozvojový plán vypracovaný uchádzačom.
    Verejné vypočutie.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.