september 18, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Foto ilustračné Foto ilustračné Radomír Kreheľ

V centre mesta Prešov, v okolí nákupných centier, aj na frekventovaných miestach ľudia často vídajú ľudí, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii a žiadajú o pomoc alebo najčastejšie, o finančné prostriedky.

Odbor služieb pre občanov MsÚ v Prešove pre potreby riešenia zvýšeného počtu žobrajúcich osôb žiadajúcich finančné prostriedky od okoloidúcich občanov už viac ako rok vykonáva monitoring v okolí centra mesta smerom k železničnej a autobusovej stanici a taktiež aj na sídliskách Sekčov a Sídlisko III., najmä v okolí nákupných centier. V mnohých prípadoch žobrú najmä maloleté deti bez sprievodu rodičov, alebo matky s deťmi.

Prvý polrok 2021 bol poznačený koronakrízou, no aj napriek tomu Odbor služieb pre občanov vykonal množstvo hodín monitorovacej činnosti v teréne, zároveň akreditované subjekty vykonali 197,5 hodín v teréne. V rámci monitoringu sme v uliciach mesta kontaktovali viac ako 500 osôb, pričom sme opakovane komunikovali a snažili sa pomôcť 65 dospelým osobám a 80 deťom.

V ďalších prípadoch sme totožnosť žobrajúcich osôb zistili za asistencie polície, keď sme ich kontaktovali z dôvodu ohrozenia zdravia maloletých detí (napr. počas horúčav, keď matky držali v náručí dieťa zabalené v deke, s prikrytou tváričkou, bez tekutín, pričom išlo o jednomesačné a dvojmesačné deti). „Zo strany mesta Prešov nie je možné vyriešiť problémy žobrajúcich občanov z iných miest a obcí. V mnohých prípadoch sme boli svedkami, keď občania poskytli finančné prostriedky žobrajúcim osobám aj napriek našim intervenciám a pokiaľ verejnosť poskytuje finančné prostriedky strádajúcim občanom, vytvára priestor a nechtiac pozýva do mesta za „jednoduchým zárobkom“ osoby so záhaľčivým spôsobom života. V záujme predchádzania a eliminácie žobrania prosíme širokú verejnosť, aby finančne nepodporovala tieto osoby,“ apelujú na občanov pracovníci Odboru služieb pre občanov MsÚ v Prešove.

Jedným z účelných spôsobov, ako týmto ľuďom pomôcť, je zakúpenie a darovanie charitného poukazu v sume 0,50€, ktorý možno použiť na jednu zo služieb krízovej intervencie Gréckokatolíckej charity Prešov, na ulici Pod Táborom v Prešove. Stravu, podmienky na vykonanie osobnej hygieny i ošatenie, ľudia v núdzi získajú za poukaz v Nízkoprahovom dennom centre. Verejnosť si poukazy môže zakúpiť v prevádzkach Gréckokatolíckej charity Prešov, v prešovských kostoloch a chrámoch, v Charity shope o.z. Podaj ďalej a v ďalších partnerských inštitúciách.

Gréckokatolícka charita Prešov v priestoroch Pod Táborom 33 zabezpečuje občanom v núdzi bezplatné obedy v čase od 13.00 do 13.30 hod. Občianske združenie Tobiáš poskytuje šatstvo a obuv pre deti a dospelých, prípadne suché potraviny za dobrovoľný príspevok, alebo dobrovoľnú pomoc pre OZ v pracovných dňoch od 10:00 -11:00 hod. Deti môžu navštíviť Nízkoprahové denné centrum, kde sa uskutočňujú záujmové a preventívne aktivity v čase od 9.00 – 15.00 hod.

Vykonávanie terénnej sociálnej práce zamestnancom mesta sťažuje skutočnosť, že žobrajúce sú prevažne osoby z okolitých obcí, zámerne neuvádzajú skutočné meno a adresu, na ktorej bývajú. Navyše, prosba o pomoc je u žobrajúcich osôb veľakrát podmienená závislosťou na omamných látkach. „Zamestnanci mesta komunikujú s terénnymi pracovníkmi okolitých obcí, aby ich informovali o zistenej skutočnosti s cieľom poskytnutia pomoci prostredníctvom obce, v ktorej tieto osoby bývajú. Je potrebné si uvedomiť, že darovaním finančných prostriedkov tieto osoby prichádzajú k ľahkým zárobkom bez práce, čo značne sťažuje aj terénnu sociálnu prácu," uviedla Mária Humeníková, vedúca Odboru služieb pre občanov MsÚ v Prešove.

Cieľom mesta Prešov je informovať občanov, ktorí takéto osoby v uliciach mesta stretnú, aby ich navigovali tam, kde dostanú jedlo alebo ošatenie zdarma, a uprednostnili túto priamu formu pomoci pred poskytovaním finančných prostriedkov.

Mestská polícia Prešov uvádza, že problematika strádajúcich osôb v mestách je rozšírená, a to nielen v Prešove, pričom až 90% týchto ľudí na uliciach sú občania z priľahlých obcí s početnou rómskou komunitou. Samotné žobranie však nie je legislatívne upravené žiadnym zákonom. Ak však verejnosť poskytne finančné prostriedky týmto strádajúcim občanom, vytvorí priestor a nechcene ich pozýva do mesta za „jednoduchým zárobkom“, čo negatívne ovplyvňuje výkon sociálnej práce terénnych sociálnych pracovníkov.

Počet týchto občanov následne narastá a ich konanie negatívne ovplyvňuje bežných občanov, ktorí v meste žijú alebo ho navštevujú. Vzhľadom na to, že zákon žobranie neoznačuje ako priestupok a zákonné normy takéto konanie nezakazujú, nemôže ho zakázať ani mesto.

Zdroj: mesto Prešov

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo