september 28, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov sa uskutoční v stredu 24. júna 2020.

 Poslanci budú rokovať od 10.00 hodiny v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove na Jarkovej ulici číslo 24. Priamy prenos rokovania môžete sledovať na stránke mesta či Televízie TV7. KLIKNITE A SLEDUJTE NAŽIVO.

N á v r h  p r o g r a m u :

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jejčlenov.
Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta

2. Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2019 a hodnotiaca správa.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta na mestom Prešov podporované oblasti.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 11/2016, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy na území mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku

5. Návrh Štatútu mimorozpočtového peňažného fondu mobility.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku

6. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov mestskej príspevkovej organizácie PKO za rok 2019.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku

7. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Prešov za rok 2019.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku

7.01 Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Prešov za rok 2019 - Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku

7.02 Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Prešov za rok 2019 - Technické služby mesta Prešov, a.s.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku

7.03 Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Prešov za rok 2019 - Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku

7.04 Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Prešov za rok 2019 - FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku

7.05 Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Prešov za rok 2019 - SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku

7.06 Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Prešov za rok 2019 - 1. FC TATRAN, a.s.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku

7.07 Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Prešov za rok 2019 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku

8. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku

8.01 Informácia o odstúpení od NZ – NAPOLI GLASS RECYCLING, s. r. o.

8.02 Informatívna správa k OVS – Ul. Československej armády

8.03 Informatívna správa k zámeru PP - Ul. Levočská (177 m2) – uzn. č. 284/2020 zo dňa 19.2.2020

8.04 Návrh na schválenie MP – zrušenie uznesenia MsZ mesta Prešov č. 74/2019 zo dňa 3.4.2019 – Ul. Radlinského

8.05 Návrh na schválenie MP – zrušenie uznesenia MsZ mesta Prešov č. 32/2018 zo dňa 12.12.2018 - Ul. Jurkovičova

8.06 Návrh na schválenie MP – zmena uznesenia č. 142/2019 zo dňa 26.6.2019 – Ul. Pod Wilec hôrkou

8.07 Návrh na schválenie MP - odkúpenie – Ul. Škultétyho - most

8.08 Návrh na schválenie MP- predaj - Ul. 17. novembra

8.09 Návrh na schválenie MP- predaj - Ul. Nábrežná

8.10 Návrh na schválenie MP- predaj - Pavlovičovo námestie

8.11 Návrh na schválenie MP- predaj - Ul. Švábska

8.12 Návrh na schválenie MP- predaj - Ul. Slanská

8.13 Návrh na schválenie MP- predaj - Ul. Potočná

8.14 Návrh na schválenie MP- zámer predaja PP - Ul. Gápľová

8.15 Návrh na schválenie MP- zámer predaja PP - Ul. Jánošíkova

8.16 Návrh na schválenie MP - zámer predaja PP – Ul. 17. novembra

8.17 Návrh na schválenie MP – zriadenie vecného bremena - Ul. Sekčovská

8.18 Návrh na schválenie MP – zriadenie vecného bremena – Ul. Pod Hrádkom

8.19 Návrh na schválenie MP - bezodplatný prevod – Ul. Pavla Horova

9. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku

9.01 Návrh na schválenie MP ako PHOZ - predaj - Ul. Solivarská ( PSK)

9.02 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – Ul. Jelenia

9.03 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – Ul. Vajanského

9.04 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – Ul. Tokajícka

9.05 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer dlhodobého nájmu – futbalové ihrisko Solivar

10. Zámer kúpy akcií v obchodnej spoločnosti 1. FC TATRAN, a.s.
Predkladá: JUDr. Vladimír Feľbaba, zástupca primátorky mesta Prešov

11. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov na 2. polrok 2020.
Predkladá: Ing. Martin Brilla LL.M, hlavný kontrolór mesta

12. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.
Predkladá: Ing. Martin Brilla LL.M, hlavný kontrolór mesta

13. Kontrola plnenia uznesení MsZ za 1. štvrťrok 2020.
Predkladá: Ing. Martin Brilla LL.M, hlavný kontrolór mesta

14. Návrh na založenie nadácie.
Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta

15. Návrh na zmeny v komisiách Mestského zastupiteľstva mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Zlatica Gaľová, vedúca Kancelárie prednostu MsÚ

16. Návrh na podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.
Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru riadenia projektov

17. Informatívna správa o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Alžbeta Pitoráková, vedúca odboru územného rozvoja, architektúry a výstavby

18. Rôzne.

18.01 Prerokovanie Petície za zrušenie VZN o platenom parkovaní v obytných zónach mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Jozef Herman, Vedúci odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry

19. Interpelácie.

20. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje Všeobecná diskusia.

21. Záver.

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo