december 02, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Zdraví občania – zdravé rodiny – zdravé komunity

Podporiť efektívne spôsoby prevencie je základom dosiahnutia reálnych výsledkov

Doceniť význam prevencie v oblasti psychoaktívnych látok a škodlivých návykových činností a predstaviť efektívne možnosti riešenia, to sú východiská podujatia plánovaného na koniec novembra tohto roku. Hlavnou témou odbornej diskusie za okrúhlym stolom, ktorá sa uskutoční dňa 28. novembra 2019 v Hoteli Dukla, je Prevencia v oblasti užívania drog a škodlivých návykových činností – perspektívy a limity, ako jedna z kľúčových tém dnešnej modernej spoločnosti v oblasti duševného zdravia (nielen) mladých ľudí.
Ľudia, ktorých život je komplikovaný drogami a návykovými činnosťami, majú v tomto ohľade rôzne motívy, predstavy, očakávania i postavenie. Niektorí sa snažia zvládnuť nároky na výkon v škole alebo práci, iní nemajú dostatok síl čeliť chudobe, násiliu a zlej situácii. Sú tiež takí, ktorí nevedia nájsť vo svojich problémoch pomoc v okolí a uľavia si drogou, a to sa týka všetkých vekových kategórií, teda aj detí či starších osôb. Nemožno zabudnúť aj na ich blízkych – rodičov, ktorí sa boja o svoje deti, manželov a manželky, trpiace hanbou a únavou, aj deti, ktoré každodenne vnímajú dôsledky takého správania u tých, ktorí by mali byť zdrojom bezpečia, u rodičov.

Téma užívania psychoaktívnych látok a škodlivých návykových činností, často pod všeobecným označením drogová problematika, sa tak týka každého z nás. Hoci nie vždy osobne či v blízkej rodine, ale určite v susedstve, v rovesníckej skupine, v práci, v komunite... pozná každý človek niekoho, koho kvalita života je narušená práve tým, že nadužíva alkohol, drogy, nadmieru sa venuje internetu, tipovaniu, stávkovaniu alebo iným návykovým činnostiam. Pritom, nemusí vždy ísť o závislosť so všetkými jej znakmi. Niekedy je to jednorazové opitie, ktoré vedie k vážnej dopravnej nehode, príležitostné experimentovanie s drogami, ak sa spojí s násilným činom, alebo malé zadlženie, ktoré v súvislosti s úžerou nadobudne život ohrozujúce rozmery.
Mnohorakosť a komplexnosť faktorov a závažnosť dôsledkov v týchto súvislostiach a narastajúce trendy u nás aj v zahraničí upozorňujú, že táto téma je stále aktuálnou a určite aj stále nedocenenou, hoci na prvý pohľad sa to takto nemusí javiť.
Hoci existuje viacero organizácií zaoberajúcich sa prevenciou v predstavenej oblasti, stále sú v našich podmienkach využívané najmä tradične síce zaujímavé, ale málo užitočné spôsoby realizácie prevencie, ktorých výsledkom je nízka miera ovplyvnenia účastníčok a účastníkov v ich postojoch, rozhodovaní, správaní.

Tejto oblasti sa v Prešove venuje aj akreditovaný subjekt, Nezisková organizácia Trojlístok. V činnosti, sociálnych službách a opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí, je zameraná práve na prevenciu, predliečebné poradenstvo a následnú starostlivosť o ľudí, ktorých životná situácia je komplikovaná drogami a návykovými činnosťami. Odborný tím organizácie sa rozhodol realizáciou podujatia, odbornej diskusie za okrúhlym stolom, poukázať na reálny stav v oblasti prevencie v regióne, ale hlavne predstaviť príklady dobrej praxe, ako inšpirácie pre efektívnejšie preventívne aktivity v budúcnosti.
Diskusia je organizovaná ako záverečná aktivita projektu Zdraví občania – zdravé rodiny – zdravé komunity II., podporeného z rozpočtu Mesta Prešov, ktorý bol orientovaný na posilnenie povedomia verejnosti o duševnom zdraví v jeho komplexnosti so zameraním na problematiku predchádzania závislostiam, ako významných bariér zdravého a plnohodnotného života.
Aj keď téma diskusie je koncipovaná pomerne široko - kontexty prevencie na jej jednotlivých úrovniach, jej dostupnosť, súčasný stav, možnosti i bariéry, aktuálne trendy a ich uplatnenie v našich podmienkach, príklady dobrej praxe s poukázaním na efektívne spôsoby realizácie – základným cieľom je zmapovať a analyzovať expertné názory diskutujúcich a hľadať potenciál a zdroje pre efektívnu prax.  
Zloženie diskutujúcich nie je náhodné, odborný tím sa snažil pokryť potrebnú multidisciplinaritu a multirezortnosť pri riešení problematiky. Týmto upozorňuje aj na fakt, že takéto problémy nemožno vnímať len v jednoduchých líniách a že bez komplexného prístupu im nemožno účinne predchádzať či ich riešiť.

K očakávaným výsledkom podujatia patria aj závery, ktorých znenie by malo slúžiť ako východisko pre koncipovanie návrhov pre decíznu sféru, ako odporúčania, akým spôsobom zamerať a upraviť preventívne podujatia v regióne tak, aby sa maximalizovala ich účinnosť a podporil ich potenciál skutočne ovplyvniť rozhodnutia a životy dotknutých ľudí. Týmto podujatím organizácia prispieva k napĺňaniu vlastného poslania, ktorým je „podporiť, aktivizovať a posilniť klientky a klientov, aby sa dokázali samostatne a zodpovedne rozhodovať, budovať si zdravý životný štýl i medziľudské vzťahy a dosiahnuť očakávanú kvalitu života a aj týmto prispieť k hodnotným sociálnym vzťahom v komunite“.


Medzi hlavné ciele Neziskovej organizácie Trojlístok, ktorá v Prešove pôsobí od roku 2012,  patrí najmä znížiť riziká a dôsledky nad/užívania psychoaktívnych látok a návykových činnosti na jednotlivca, rodinu, komunitu, a to prostredníctvom zvýšenia dostupnosti a prístupnosti špecializovanej odbornej pomoci a prostredníctvom poskytovania špecializovanej a vysoko kvalitnej pomoci profesionálnym prístupom odborného tímu.
V prípade potreby je možné požiadať o pomoc osobne, v priestoroch organizácie, ale aj prostredníctvom telefonickej linky i online poradne.

Zdroj: Trojlístok n.o.