júl 06, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

PSK poslanci sa zídu v pondelok

Foto: ilustračné archív TV7 Foto: ilustračné archív TV7

16. zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja sa uskutoční dňa 21. októbra 2019 (pondelok) o 10.00 hod.

Vo veľkej zasadačke Úradu PSK na 2. podlaží, Námestie mieru 2 v Prešove na poslancov čakajú tieto body:
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
3. Správa z tematickej kontroly v zmysle uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 304/2019 zo dňa 26. 8. 2019.
4. Návrh na udelenie Cien PSK.
5. Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení -
- Výzva pre región pre rok 2019 II. kolo.
6. Informácia o schválenom Akčnom pláne pre podporu hospodárskeho rastu PSK v rámci iniciatívy Catching-up Regions - II. etapa.
7. A/ Schválenie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív na projektovú dokumentáciu pre vybudovanie
environmentálnej infraštruktúry v okrese Snina.
B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k schváleniu návratnej finančnej pomoci.
8. Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti PSK na školský rok 2020/2021.
9. Výzva MŠVVaŠ SR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Prepojenie stredoškolského vzdelávania
s praxou, kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01.
10. Program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PL – SR 2014 – 2020 - systém riadenia a financovania strešných projektov
v zmysle kompetencií PSK.
11. Návrh na voľbu člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zriadenej
pri Zastupiteľstve PSK.
12. Informácia o stave čerpania investičných kapitálových výdavkov financovaných zo zdrojov EÚ (IROP, INTERREG V-A, ENI)
a pripravovaných projektoch pre nové výzvy v rámci ciest II. a III. triedy na území PSK.
13. Operačný plán zimnej služby na území PSK pre obdobie 2019/2020.
14. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.
15. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
16. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
17. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 99/2018 zo dňa 27. 8. 2018
18. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu Zvýšenie počtu žiakov SPŠ elektrotechnickej v Prešove
na praktickom vyučovaní.
19. Revitalizácia Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku a výstavba Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku.
20. Informácia o aktivitách Energetickej agentúry Smart Regiónu PSK.
21. Rôzne.
22. Interpelácie poslancov.
23. Záver.

 

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo