január 28, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Mestskí poslanci v Prešove v septembri 2019 mali na programe 6. rokovanie Mestského zastupiteľstva.

Medzi bodmi rokovania schválili Program odpadového hospodárstva na roky 2016 - 2020, pričom žiadajú aj aktualizovať koncepciu nakladania s odpadmi spôsobom zapracovať víziu využívania a podpory kompostovania na celom území mesta a získania vlastnej modernejšej a výkonnejšej dotrieďovacej linky na vytriedené zložky komunálnych odpadov a zahrnúť to aj pri príprave Programu odpadového hospodárstva na ďalšie obdobie.
Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov zobralo na vedomie Správu o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. polrok 2019. Rozpočet mesta Prešov bol schválený dňa 12. 12. 2018 uznesením v celkovom objeme 86 975 545 €. Následne bol v sledovanom období upravovaný dvomi rozpočtovými opatreniami v zastupiteľstve a dvomi rozpočtovými opatreniami primátorkou mesta Prešov na sumu 96 797 823,53 € v príjmovej aj výdavkovej časti.

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov prerokovalo Petíciu proti prepojeniu ulíc Sibírska - Pod Šalgovíkom a dobudovaniu trolejového vedenia a žiada primátorku mesta Prešov zabezpečiť prizývanie členov petičného výboru na všetky súvisiace rokovania, zabezpečiť vybavenie ich oprávnených požiadaviek a zvolať verejné zhromaždenie občanov k tejto téme. Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov na návrh primátorky mesta Prešov zvolilo Nových prísediacich pre Okresný súd Františka Tomáša, Jozefa Smotera a Beátu Kolesárovú.

Mestskí poslanci odobrili aj vstup mesta Prešov do združenia Smart Cities klubu. Klub je originálnou neformálnou platformou slúžiacou na výmenu skúsenosti a spoluprácu medzi vedením miest a expertmi pri príprave stratégií a programov na ceste k Smart City. Poslaním združenia je meniť slovenské mestá nielen v oblasti využívania Smart technológií, ale najmä v oblasti zvyšovania kvality života svojich obyvateľov.