jún 07, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Mestskí poslanci v Prešove v septembri 2019 mali na programe 6. rokovanie Mestského zastupiteľstva.

Medzi bodmi rokovania schválili Program odpadového hospodárstva na roky 2016 - 2020, pričom žiadajú aj aktualizovať koncepciu nakladania s odpadmi spôsobom zapracovať víziu využívania a podpory kompostovania na celom území mesta a získania vlastnej modernejšej a výkonnejšej dotrieďovacej linky na vytriedené zložky komunálnych odpadov a zahrnúť to aj pri príprave Programu odpadového hospodárstva na ďalšie obdobie.
Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov zobralo na vedomie Správu o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. polrok 2019. Rozpočet mesta Prešov bol schválený dňa 12. 12. 2018 uznesením v celkovom objeme 86 975 545 €. Následne bol v sledovanom období upravovaný dvomi rozpočtovými opatreniami v zastupiteľstve a dvomi rozpočtovými opatreniami primátorkou mesta Prešov na sumu 96 797 823,53 € v príjmovej aj výdavkovej časti.

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov prerokovalo Petíciu proti prepojeniu ulíc Sibírska - Pod Šalgovíkom a dobudovaniu trolejového vedenia a žiada primátorku mesta Prešov zabezpečiť prizývanie členov petičného výboru na všetky súvisiace rokovania, zabezpečiť vybavenie ich oprávnených požiadaviek a zvolať verejné zhromaždenie občanov k tejto téme. Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov na návrh primátorky mesta Prešov zvolilo Nových prísediacich pre Okresný súd Františka Tomáša, Jozefa Smotera a Beátu Kolesárovú.

Mestskí poslanci odobrili aj vstup mesta Prešov do združenia Smart Cities klubu. Klub je originálnou neformálnou platformou slúžiacou na výmenu skúsenosti a spoluprácu medzi vedením miest a expertmi pri príprave stratégií a programov na ceste k Smart City. Poslaním združenia je meniť slovenské mestá nielen v oblasti využívania Smart technológií, ale najmä v oblasti zvyšovania kvality života svojich obyvateľov.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo