december 03, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Pramene k dejinám reformácie a rekatolizácie v Uhorsku

Na budove Rektorátu Prešovskej univerzity (PU) v Prešove bolo odhalené pamätné vyznamenanie pre Antona Vrančiča.

Tento akt bol zahrnutý do programu vedeckej konferencie s názvom Pramene k dejinám reformácie a rekatolizácie v Uhorsku, ktorá bola zorganizovaná na PU. Jedna zo sekcií tejto konferencie bola venovaná aj významnému arcibiskupovi, ktorý pred 450 rokmi zomrel v Prešove.

Iniciatíva umiestniť pamätnú tabuľu Antona Vrančiča na budovu univerzity vzišla zo spolupráce medzi Prešovskou univerzitou a univerzitou v Miškolci. Rektor PU Peter Kónya uviedol: "Vďaka tomuto návrhu sa zrodila myšlienka zriadiť na univerzite panteón, kde by sme umiestňovali pamätné tabule významným osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozvoj vedy, umenia, kultúry, športu či verejnej služby v našom meste, a ktorým nie je z nejakých dôvodov možné umiestniť ich pamätné tabule tam, kde žili a pôsobili."

Anton Vrančič je prvou osobnosťou minulosti, ktorej pamätná tabuľa bude umiestnená na budove univerzity. Ágota Hetey, generálna konzulka Maďarska v Košiciach, zdôraznila spoluprácu slovenských a maďarských historikov na konferencii, ktorá spoločne rieši významné otázky z histórie a poskytuje informácie o významných osobnostiach minulosti.

Významným diplomatickým úspechom Antona Vrančiča bolo uzavretie Drinopolského mieru v roku 1568 medzi cisárom Maximiliánom II. a sultánom Selimom II., čím sa začalo obdobie mieru trvajúce približne 25 rokov. Martin Štieber, rektor Univerzitného pastoračného centra v Prešove, povedal: "Jeho odkaz ostal trvale živý a prítomný."

Gyulai Éva z Ústavu histórie univerzity v Miškolci dodala: „Nie je náhoda, že Anton Vrančič zomrel práve  Prešove, okrem toho  že bol ostrihomským arcibiskupom tak zastával aj druhý najvyšší post v krajine ako miestodržiteľ. Zároveň  vykonával aj úlohu krajinského sudcu, vďaka čomu prišiel aj do jedného z najkrajších a najvýznamnejší miest vtedajšieho kráľovského Uhorska, kde napokon aj počas vykonávania svojich pracovných povinností aj zomrel,“ ozrejmila Gyulai Éva z Ústavu histórie univerzity v Miškolci. Podľa jej slov v Prešove napísal aj svoj závet.