december 03, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Prešovský kraj, mesto Prešov a aktivisti zdôrazňujú dôležitosť zaradenia privádzača Grófske do projektu R4

Prešovský samosprávny kraj, mesto Prešov a občianski aktivisti sa spojili v úsilí presadiť začlenenie privádzača Grófske do plánovanej výstavby R4, pričom ho považujú za kľúčový prvok pre úspešnú druhú etapu obchvatu mesta Prešov. Táto cesta, ktorá by spojila mestskú časť Nižná Šebastová s rýchlostnou cestou R4, má významné dôsledky pre miestnych obyvateľov, podnikateľov a investície do regiónu.

Výstavba privádzača Grófskeho je neoddeliteľnou súčasťou plánovaného druhého etapového obchvatu mesta Prešov. Predstavitelia Prešovského samosprávneho kraja, mesta Prešov a občianskeho združenia Náš Prešov zdôrazňujú, že tento privádzač by mal byť financovaný zo štátnych zdrojov. Plánovaná cesta, ktorá by spojila Nižnú Šebastovú s rýchlostnou cestou R4, momentálne nie je zahrnutá medzi stavby pripravovanej druhej etapy severného obchvatu. Táto etapa sa nachádza v pokročilom štádiu a pripravuje sa na skorú realizáciu.

Predsedu Prešovského samosprávneho kraja, Milana Majerského, môžeme počuť, že privádzač Grófske by vytvoril dôležitú spojnú cestnú infraštruktúru medzi rýchlostnou cestou R4 a cestou I. triedy I/18. Táto cesta by výrazne zvýšila atraktivitu plánovaného priemyselného parku Grófske a zároveň by zmiernila premávku na cestách III. triedy v obciach Nižná Šebastová a Fintice, ktoré by mali slúžiť hlavne miestnym obyvateľom. Nedostatok takejto dôležitej cestnej infraštruktúry má negatívny vplyv na miestne komunikácie a finančnú situáciu samospráv.

Plánovaná výstavba rýchlostnej cesty R4 má pritiahnuť do regiónu nových investorov. Bez prítomnosti privádzača Grófskeho by sa však mohla kvalita bývania zhoršiť, a to v dôsledku zvýšeného dopravného zaťaženia, emisií a hlukového znečistenia v tejto časti mesta.

Primátor mesta Prešov, František Oľha, zdôrazňuje, že privádzač Grófskeho je dôležité integrovať do plánovanej výstavby rýchlostnej cesty R4. Táto cesta by nielen odbremenila Fintickú ulicu od nákladnej dopravy smerujúcej na stavenisko, ale aj riešila problémy zložitej križovatky pri vstupe do Prešova zo smeru Kapušian. Tieto zlepšenia by mali pozitívny vplyv na dopravnú situáciu v danom úseku.

Prešovský samosprávny kraj, mesto Prešov a občianski aktivisti preto vyzývajú ministerstvo dopravy, aby prehodnotilo svoje rozhodnutie a zaradilo privádzač Grófskeho do plánovaného projektu. Zohľadnenie tejto cesty v projektovom zámere a jej neskôr upravenie na cestu I. triedy by prinieslo významné výhody pre región.

René Polačok z občianskeho združenia Náš Prešov zdôrazňuje, že snahou samospráv a občianskeho združenia je zabezpečiť súčasnú realizáciu druhej etapy severného obchvatu mesta Prešov spolu s privádzačom Grófskeho. I keď tieto zmeny neboli pôvodne obsiahnuté v investičnom pláne ministerstva ani Národnej diaľničnej spoločnosti, ich implementácia by prispela k funkčnosti tejto spojnice, spojeniu s priemyselným parkom a mestskými časťami.

Prešovský samosprávny kraj taktiež plánuje zlepšiť dopravu v meste pomocou projektu na výstavbu juhovýchodného obchvatu mesta Prešov. Táto cesta by spojila cestu I/18 a diaľnicu D1 smerom na Košice mimo intravilánu mesta. Po dokončení severného a juhovýchodného obchvatu by vznikol vonkajší okruh dopravných ciest, ktorý by odviedol tranzitnú premávku od obytnej zóny. Kraj má v pláne financovať tento projekt z európskych zdrojov.