marec 30, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

4. MsZ Prešov - Priamy prenos

Primátor mesta Prešov podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov.

4. MsZ mesta Prešov sa uskutoční v stredu 22. februára 2023 so začiatkom o 8.30 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

Priamy prenos môžete sledovať podľa odhadovaného harmonogramu:

Doobeda 22.2.2023 od 8:30 do cca 13:00

Poobede 22.2.2023 od 14:00 do cca 17:00



Večer 22.2.2023 od 17:30 do ukončenia


Návrhu programu:

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. . . ./2023 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č... ./2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č... ./2023, ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 3/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č... ./2023, ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 4/2022 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.

6. Zmeny a doplnky č. 16/2019 Územného plánu mesta Prešov.

7. Návrh plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024-2025.

8. Návrh na schválenie plánu opráv, údržby a investícií pre nebytové priestory a stavby na rok 2023 zverené spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o.

9. Návrh na schválenie investičného úveru 2023.

10. Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025.

11. Správa o kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra mesta Prešov a Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov za rok 2022.

12. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.

13. Správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Prešov za 3. štvrťrok 2022.

14. Správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Prešov za 4. štvrťrok 2022.

15. Návrh na schválenie majetkových prevodov.

16. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.

17. Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a.s.

18. Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti FC TATRA N Prešov, a.s.

19. Schválenie zmlúv o dielo na výstavbu štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove.

20. Vyhodnotenie Akčného plánu na roky 2022-2024 za rok 2022.

21. Žiadosť o poskytnutie príspevku a informácia o podanom projekte.

22. Mechanizmus výberu členov orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Prešov a rozpočtových a príspevkových organizácií mesta Prešov.

23. Návrh harmonogramu zavedenia množstvového zberu komunálneho odpadu pre rok 2024.

24. Rôzne.

25. 14.00 hod. - Interpelácie.

26. 16.00 až 16.30 hod. - Vystúpenia obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje všeobecná diskusia.

27. Záver


Naposledy zmenené pondelok, 20 február 2023 08:40