marec 30, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Podiel ženatých/vydatých má najvyšší mesto Prešov

Svetový deň manželstva

V nedeľu 12.2.2023  sme si pripomenuli Svetový deň manželstva. Svetový deň manželstva sa oslavuje druhú nedeľu vo februári. Myšlienka oslavovať tento deň sa zrodila v meste Baton Rouge, Louisiana v roku 1981. Pripomíname si krásu, vernosť, obeť a radosť v manželskom živote. Čo odhalilo Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 o manželstve? Ako sme na tom v obciach SR so stavom manželským, kde naopak preferujú slobodu? Prinášame odpovede, ktoré SODB 2021 poskytlo.

Manželských párov ubúda
Za posledných 10 rokov podiel ženatých, resp. vydatých na území Slovenskej republiky mierne klesol.  V roku 2011 bývalo v SR 2 214 767 ženatých/vydatých obyvateľov, čo predstavuje podiel 41,48 %. Pri poslednom sčítaní v roku 2021 bol počet obyvateľov spadajúcich do rodinného stavu ženatý/vydaté 2 182 365 obyvateľov (40,05 % zo všetkých obyvateľov SR).
Podiel ženatých/vydatých obyvateľov teda za posledných 10 rokov klesol o 1,43 percentuálneho bodu (zo 41,48 % v roku 2011 na 40,05 % v roku 2021).

V Prešovskom kraji sa obyvatelia sobášia najviac
Sobáše majú radi v Prešovskom kraji. Z hľadiska podielu ženatých/vydatých k celkovému počtu obyvateľov daného kraja sme počas SODB 2021 zaznamenali najvyšší podiel ženatých/vydatých  práve v Prešovskom kraji (42,83 %) a najnižší v Banskobystrickom kraji (37,29 %).

V Bratislavskom kraji na manželstvo zanevreli
Situácia sa diametrálne zmenila v Bratislavskom kraji. Počas SODB 2011 bol najvyšší podiel ženatých/vydatých v Bratislavskom kraji (42,59 %). Dnes je to len (38,56% ) obyvateľov, ktorí vyznávajú manželstvo.

V Banskobystrickom kraji neholdovali manželstvu nikdy
Nechuť k manželstvu si naopak zachovali v Banskobystrickom kraji. Podiel ženatých/vydatých obyvateľov bol v Banskobystrickom kraji v roku 2011 (38,18 %) a v roku 2021 bol  (37,29 %).

V porovnaní krajských miest má najnižší podiel ženatých/vydatých mesto Bratislava (38,14 %), naopak, najvyšší podiel vykazuje mesto Prešov (43,10 %).

Ako je to so stavom manželským v obciach SR
Manželstvo sa nepáči obyvateľom  obce Červeňany, len  (11,76 %) obyvateľov holduje stavu manželskému. Podobná situácia je v obciach  Sása (okres Revúca) (12,37 %) a Poproč (okres Rimavská Sobota) (13,04 %).
Naopak, najvyšší podiel obyvateľov „s obrúčkou na ruke“ nájdeme v obciach Potôčky (55,71 %); Gruzovce (55,30 %) a Štefurov (55,24 %).

Sobášni skokani – mesto Sabinov a obec Belejovce                
Na obecnej úrovni sa skokanom v sobášnosti stala malá obec Belejovce v okrese Svidník. Kým v roku 2011 tu žilo iba 21,74 % obyvateľov so štatútom ženatý/vydatá (5 obyvateľov z 23), v súčasnosti je to už 54,17 %  (13 obyvateľov z 24).

Spomedzi obcí zo štatútom mesta zaznamenali najvyšší nárast podielu ženatých/ vydatých v meste Sabinov. Kým v roku 2011 ich podiel tvoril 39,85 % zo všetkých obyvateľov, v roku 2021 už dosahuje 44,88 %.  

Najvýraznejšie zmeny oproti roku 2011 v kocke
V rámci krajov Slovenskej republiky sme od roku 2011 zaznamenali nárast podielu obyvateľov v rodinnom stave ženatý/vydaté iba v Prešovskom kraji, kde podiel ženatých/vydatých vzrástol za posledných 10 rokov o 1,16 percentuálneho bodu.
Vo všetkých ostatných krajoch Slovenskej republiky sme oproti roku 2011 zaznamenali pokles podielu ženatých/vydatých obyvateľov. Najvýraznejší pokles zaznamenal Bratislavský kraj, kde pokles ženatých/vydatých klesol o 3,48 percentuálneho bodu (zo 42,59 % v roku 2011 na 39,11 % v roku 2021).