marec 30, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

V návrhu programu je spolu 21 bodov.

3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov sa uskutoční vo štvrtok 29. decembra 2022 so začiatkom o 9.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove na Jarkovej ulici číslo 24. 

Televízia TV7 prinesie priamy prenos z tohto rokovania na stránke mesta www.presov.sk, stránke www.tv7.sk a zároveň si zasadnutie budete môcť pozrieť cez televíznu obrazovku prostredníctvom DVB-T vysielača, ďalej v službách MAGIO, ORANGE, UPC, ANTIK, NUO, Slovanet a ďalších menších providerov poskytujúcich vysielanie Televízie TV7 v meste Prešov.

POZVÁNKA:

Návrh programu:
1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
2. Informatívna správa o stave príprav rozpočtu mesta Prešov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025.
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 13/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 18/2019.
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 12/2015 o miestnych daniach, v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 17/2019, v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 9/2020 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 1/2022.
5. Návrh na zmenu rozpočtu č. 8/Z/2022.
6. Návrh na schválenie dodatku č. 1 k Zmluve o úvere SLSP, a. s.
7. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra mesta Prešov.
8. Správa z kontroly vybavovania petícií a sťažností občanov za 1. polrok 2022.
9. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov na 1. polrok 2023.
10. Návrh na zmenu zástupcov mesta Prešov v orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Prešov.
11. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
11.01. Návrh na schválenie MP – dlhodobý prenájom – OVS – Velodróm
12. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
12.01. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer dlhodobého prenájmu – Ul. Solivarská
12.02. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer dlhodobého prenájmu – Ul. Mukačevská
13. Informácia o zriadení účtu mestom Prešov na pomoc obyvateľom dotknutých požiarom bytového domu na Prostějovskej 3.
14. Prerokovanie Petície proti odpredaju mestských pozemkov pre výstavbu obytných blokov na pozemku parc. č. KNC 14308/8 a 14308/12 a o zamedzení tohto typu výstavby v danom
území zmenou Územného plánu.
15. Návrh na podanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.
16. Informatívna správa o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov.
17. Návrh na zmenu členov orgánov Nadácie mesta Prešov.
18. Rôzne.
19. Interpelácie.
20. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje Všeobecná diskusia
21. Záver