november 26, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Poskytovateľom sociálnych služieb o 10,7 milióna € viac

ilustračné foto ilustračné foto

Štát od 1. januára 2023 zvýši finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR iniciovalo nariadenie vlády SR, prostredníctvom ktorého sa zvýšia finančné príspevky pre zariadenia podmienené odkázanosťou. Zároveň sa bude prvýkrát valorizovať aj príspevok pre vybrané zariadenia krízovej intervencie. Zvýšenie príspevkov zabezpečí funkčnosť a udržateľnosť poskytovaných sociálnych služieb v týchto zariadeniach, ako aj ich dostupnosť pre ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc iných.

Rezort práce vyplatí v budúcom roku na tento účel o 10,7 milióna eur viac, pričom v konečnom zúčtovaní pôjde v roku 2023 do týchto zariadení vyše 201 miliónov eur.

 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje finančnú podporu verejným i neverejným poskytovateľom sociálnych služieb aj napriek tomu, že sociálne služby patria do originálnej pôsobnosti samospráv. V zariadeniach podmienených odkázanosťou ide o jeden zo zdrojov spolufinancovania sociálnej služby v zmysle zákona o sociálnych službách. Tento finančný príspevok posilňuje najnákladnejšiu zložku financovania sociálnych služieb, ktorou sú mzdy a platy zamestnancov a odvody do poisťovní.
Príspevky na poskytovanie sociálnej služby zároveň reflektujú na počet registrovaných miest v danom zariadení a poskytujú sa mesačne na klienta v závislosti od stupňa jeho dkázanosti. Rovnako zohľadňujú, či ide o pobytovú alebo ambulantnú formu poskytovanej sociálnej služby.

V roku 2023 sa prostredníctvom zvýšeného príspevku podporí celkovo 29 820 miest v zariadeniach podmienených odkázanosťou - z toho je 25 242 pobytových miest a 4 578 ambulantných miest v zariadení. Konkrétne ide o zariadenia sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, t.j. zariadenia podmienené odkázanosťou, ak je poskytovateľom tejto sociálnej služby v týchto zariadeniach obec alebo obcou zriadená alebo založená právnická osoba alebo neverejný poskytovateľ tejto sociálnej služby v týchto zariadeniach.

„Celkovo štát prispeje v porovnaní s rokom 2020 na mzdy zamestnancov zariadení sociálnych služieb o 34 percent viac. Zatiaľ, čo v roku 2020 to bolo 150 miliónov eur, v budúcom rozpočte počítame s 201 miliónmi eur. V jednotlivých kategóriách sociálnych služieb a stupňov odkázanosti sa zvýšenie tohto príspevku pohybuje od 22 až do 82 percent. Najviac je to v zariadeniach krízovej intervencie, čo sú zariadenia, kde sa staráme o týrané ženy, deti a bezdomovcov. Veríme, že v budúcom roku budeme ďalej pokračovať v ďalšom navyšovaní pomoci štátu smerom k zamestnancov zariadení sociálnych služieb,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Zdroj: TS

Súvisiace položky (podľa značky)