január 20, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov sa uskutoční v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove na Jarkovej ulici.

Poslanci majú plánovaný začiatok v utorok 15. decembra 2020 o 10:00 hod. Priamy prenos zasadnutia môžete sledovať naživo:

 

 

Návrh programu:

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov Č ... ./2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Viliam Majda, PhD., vedúci odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov Č. .../2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

4. Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023.
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

5. Návrh na zmenu rozpočtu Č. 4/Z/2020.
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

6. Návrh na zvýšenie základného imania do spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

7. Návrh na schválenie uzavretia zmluvy o dielo na výstavbu štadióna "FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove" a schválenie financovania výstavby štadióna "FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove".
Predkladá: Ing. Rastislav Mochnacký, konateľ spoločnosti

8. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Prešov za rok 2019 PREŠOV REAL, s.r.o.
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku
MsÚ

9. Návrh na schválenie MP - uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve č. 29/2016 o nájme nehnuteľností (FUTBAL TATRAN ARÉNA).
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

10. Návrh na schválenie MP - odkúpenie -lokalita Cemjata (Congregatio lesu).
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

11. Memorandum o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja Prešov.
Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru riadenia projektov MsÚ

12. Správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Prešov za 3. štvrťrok 2020.
Predkladá: Ing. Martin Brilla, LL.M., hlavný kontrolór mesta

13. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.
Predkladá: Ing. Martin Brilla, LL.M., hlavný kontrolór mesta

14. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov na 1. polrok 2021.
Predkladá: Ing. Martin Brilla, LL.M., hlavný kontrolór mesta

15. Informatívna správa o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Alžbeta Pitoráková, vedúca odboru územného rozvoja, architektúry a výstavby
MsÚ

16. Rôzne.

17. Interpelácie.

18. 16:00 až 16:30 hod. - Vystúpenia obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje Všeobecná
diskusia.

19. Záver.

Súvisiace položky (podľa značky)

  • 15. MsZ bude v stredu 15. MsZ bude v stredu

    V návrhu programu je osem bodov.

  • Poslanci rokovali na 5. MsZ Poslanci rokovali na 5. MsZ

    Poslanci mesta Prešov prijali po pozmeňujúcich návrhoch všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Prešov.

  • TV7 prinesie 43 bodov naživo TV7 prinesie 43 bodov naživo

    5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov sa uskutoční v stredu 19. júna 2019 so začiatkom o 9.00 hodine.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo