december 06, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov sa uskutoční v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove na Jarkovej ulici.

Poslanci majú plánovaný začiatok v utorok 15. decembra 2020 o 10:00 hod. Priamy prenos zasadnutia môžete sledovať naživo:

 

 

Návrh programu:

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov Č ... ./2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Viliam Majda, PhD., vedúci odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov Č. .../2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

4. Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023.
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

5. Návrh na zmenu rozpočtu Č. 4/Z/2020.
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

6. Návrh na zvýšenie základného imania do spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

7. Návrh na schválenie uzavretia zmluvy o dielo na výstavbu štadióna "FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove" a schválenie financovania výstavby štadióna "FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove".
Predkladá: Ing. Rastislav Mochnacký, konateľ spoločnosti

8. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Prešov za rok 2019 PREŠOV REAL, s.r.o.
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku
MsÚ

9. Návrh na schválenie MP - uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve č. 29/2016 o nájme nehnuteľností (FUTBAL TATRAN ARÉNA).
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

10. Návrh na schválenie MP - odkúpenie -lokalita Cemjata (Congregatio lesu).
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

11. Memorandum o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja Prešov.
Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru riadenia projektov MsÚ

12. Správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Prešov za 3. štvrťrok 2020.
Predkladá: Ing. Martin Brilla, LL.M., hlavný kontrolór mesta

13. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.
Predkladá: Ing. Martin Brilla, LL.M., hlavný kontrolór mesta

14. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov na 1. polrok 2021.
Predkladá: Ing. Martin Brilla, LL.M., hlavný kontrolór mesta

15. Informatívna správa o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Alžbeta Pitoráková, vedúca odboru územného rozvoja, architektúry a výstavby
MsÚ

16. Rôzne.

17. Interpelácie.

18. 16:00 až 16:30 hod. - Vystúpenia obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje Všeobecná
diskusia.

19. Záver.

Súvisiace položky (podľa značky)