december 06, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Foto: ilustračné, archív TV7 Foto: ilustračné, archív TV7

V návrhu programu je osem bodov.

15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov sa uskutoční v utorok 29. júla 2020 so začiatkom o 13:00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove na Jarkovej ulici. Priamy prenos zasadnutia môžete sledovať naživo na stránke mesta a aj na stránke televízie TV7.

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov
Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2020 o zriadení Materskej školy, Matice slovenskej č. 13, 080 01 Prešov a o zrušení Materskej školy, Hviezdoslavova č. 10, 080 01 Prešov a jej súčasti školskej jedálne
Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

3. Návrh na schválenie majetkového prevodu − odkúpenie ul. Jarková
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku

4. Návrh na zmenu rozpočtu č. 2/Z/2020
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku

5. Návrh na schválenie dotácií podľa čl. 1 písm. g) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 5/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta na mestom Prešovpodporované oblasti v znení neskorších zmien a doplnkov
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku

6. Návrh na schválenie investície do obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku

7. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 301/2020 zo dňa 22.04.2020
Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru riadenia projektov

8. Záver

Súvisiace položky (podľa značky)