november 27, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Pomoc nedostupná, ale pervitín áno!

Foto: ilustračné, autor Radomír Kreheľ Foto: ilustračné, autor Radomír Kreheľ

Stále vidíme len vrchol ľadovca z dôsledkov koronakrízy na závislých a ich rodiny

Už po prvej vlne pandémie ochorenia COVID-19 bolo zrejmé, že jej dôsledky presiahnu očakávania – pre spoločnosť i v životoch bežných ľudí. Mohutnosť druhej vlny, ktorej čelíme dnes, prijaté opatrenia a ich dopady sú však pre mnohých až ochromujúce. O to viac, ak hovoríme o zraniteľných skupinách, ako sú aj ľudia s duševnými poruchami. K týmto patria aj osoby so závislostným správaním a rozhodne aj ich blízki, pre ktorých môže byť zvládnutie súčasnej mimoriadnej situácie obzvlášť ohrozujúce a zaťažujúce, aj s následkom vážneho poškodenia zdravia. V snahe zmierniť náročnosť tejto situácie, predísť jej zhoršovaniu a minimalizovať závažnosť jej dopadov na ľudí so závislostným správaním a na ich rodiny odborný tím Neziskovej organizácie Trojlístok v Prešove, ako jedinej svojho druhu, poskytuje špecializovanú a adresnú pomoc pre celý región.
Pandémia ochorenia COVID-19 zmenila kvalitu života každého. Ak hovoríme o duševnom zdraví, už prvá vlna viedla k celosvetovému nárastu výskytu a závažnosti porúch, vrátane úzkostí, depresií, užívania legálnych aj nelegálnych psychoaktívnych látok. A táto situácia stále pokračuje, avšak dnes už mohutnejšie a s viacnásobne závažnejšími dôsledkami.

Tieto zistenia potvrdzuje aj každodenná prax odborného tímu Neziskovej organizácie Trojlístok: v poslednom období enormne (o viac ako 25 %!) narástol počet ľudí žiadajúcich o pomoc kvôli závislostnému správaniu, na ktoré sa špecializuje práve táto organizácia. Boli to ľudia, ktorí pred pandémiou netrpeli žiadnou poruchou duševného správania, rovnako aj osoby so zhoršením stavu kvôli koronakríze, zahrňujúc mnoho recidív už stabilizovaných klientov. Narástol aj počet žiadostí od blízkych a z rodín, ktoré znášajú hlavnú záťaž spojenú s užívaním alkoholu, nelegálnych drog či patologickým hráčstvom, uvádzajú psychické vyčerpanie i zvýšenie miery násilia. A hoci sa neustále zhoršuje aj ekonomická situácia, dostupnosť nelegálnych drog a užívanie psychoaktívnych látok akoby „obmedzeniam“ unikli, čoho dôkazom sú takmer každodenné mediálne správy o policajných zásahoch.
Nezisková organizácia Trojlístok je konfrontovaná s následkami pandemickej situácie v plnej miere, hoci skutočný rozsah problémov ešte stále len odhaduje. Zvýšil sa počet ľudí zneužívajúcich lieky na predpis, aj u seniorov, a ich užívania spolu s inými drogami, hoci tento trend rástol aj mimo mimoriadnu situáciu. Zhoršila sa aj situácia patologických hráčov, u ktorých organizácia eviduje neobvykle vysoké prehrané čiastky (aj do výšky 500.000 eur!); narástol počet ľudí zneužívajúcich pervitín (už od veku 15 rokov!) a stále rastú počty ľudí nadužívajúcich alkohol. Tiež sa zvýšila závažnosť a početnosť porúch duševného zdravia u príbuzných týchto ľudí, často súbežne s rozvojom vážnych poškodení fyzického zdravia.

A zvlášť ohrozenou skupinou sú deti a mladí ľudia, ktorí upozorňujú na zásadné zhoršenie prežívania – popisujú veľký stres, úzkosť, depresie, a to hlavne kvôli osamelosti a rizikám izolácie, ako domáce násilie či prítomnosť osoby zneužívajúcej psychoaktívne látky. Skutočným problémom je tiež dlhý čas strávený v toxickom online priestore - hranie, chatovanie, využívanie sociálnych sietí, ešte posilňujú ich osamelosť. Organizácia zistila, že u mladých ľudí (takmer pätina) sa výrazne zvýšilo už počas prvej vlny užívanie drog a alkoholu, enormne sa zvýšilo sebapoškodzovanie, rozvinuli sa aj ďalšie poruchy (ako úzkostné, panické stavy a fóbie), a to stále nepoznáme skutočný rozsah dôsledkov nadmerného používania mobilov a internetu.

Organizácia tiež eviduje trend rastu závažnosti a komplikovanosti riešených prípadov – o viac ako 17 % narástol počet takých, kedy bolo potrebné urgentne zaistiť hospitalizáciu, ústavnú liečbu alebo riešiť stav v súčinnosti s políciou.
Každá pandémia viedla ku komplexnému a podstatnému narušeniu duševného zdravia ľudí, pritom aktuálne prognózy nevylučujú tretiu vlnu. Preto sa dostupnosť odbornej pomoci stáva prioritou verejného zdravia. Pri zanedbaní starostlivosti o duševné zdravie totiž hrozí, ako sa vyjadrujú odborníci, „cunami“ duševných porúch v dôsledku koronakrízy, vrátane rapídneho zvýšenia počtu skrytých obetí či tzv. „úmrtí zo zúfalstva“, v dôsledku samovraždy alebo predávkovania kvôli beznádeji, čo vyvolá obrovský tlak na už existujúce služby.
Pritom dostupnosť odbornej pomoci na Slovensku je stále nízka. A v súčasnosti ešte nižšia – mnoho psychiatrických i poradenských ambulancií poskytuje pomoc v „redukovanom“ režime a ešte dnes „dobiehajú“ resty z prvej vlny a hospitalizácie často obmedzujú na život ohrozujúce stavy (čo redukuje možnosti ústavnej liečby závislostí) či limitujú pomoc možnosťami „telemedicíny“. Rovnako čakacie doby u nás prispievajú k nedostupnosti pomoci v aktuálnom čase a zvyšujú hrozbu zhoršenia stavu u jednotlivca a rovnako aj v rodine.
Pre ľudí so závislostným správaním je pomoc v prešovskom regióne zvlášť poddimenzovaná: psychiatrická pomoc v odbore medicína drogových závislostí je takmer nedostupná, pedospychiatrická pomoc je vážne limitovaná a špecializovaná pomoc v rámci rezortu práce a sociálnych vecí je v zásade obmedzená na odborný tím Neziskovej organizácie Trojlístok.

Aj z uvedených dôvodov považuje odborný tím Neziskovej organizácie Trojlístok dostupnosť špecializovanej pomoci za kľúčovú – posilnili odborný tím a takmer nepretržite realizujú aj online a telefonické konzultácie. S podporou Prešovského samosprávneho kraja, Mesta Prešov a Implementačnej agentúry MPSVaR SR organizácia zatiaľ môže zaistiť kontinuálnu starostlivosť o rapídne narastajúcu klientelu. Avšak v budúcnosti bude nevyhnutnosťou rozšírenie ponuky odbornej pomoci, inak je možné očakávať vážne škody na individuálnom aj verejnom zdraví.
V prípade potreby je možné požiadať o pomoc prostredníctvom telefonickej linky, online poradne i osobne, v priestoroch organizácie.

Zdroj: ts

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo