august 09, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov sa uskutoční za sprísnených hygienických opatrení bez účasti verejnosti podľa usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove.

11. zasadnutie Mestského zastupitel'stva mesta Prešov sa uskutoční dňa 22. apríla 2020 v stredu so začiatkom o 13.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove.

Mesto Prešov pri rokovaní zaviedlo viaceré bezpečnostné opatrenia:

- Zabezpečili dezinfekciu priestorov a ovzdušia v rokovacej miestnosti polymérovým širokospektrálnym dezinfekčným prostriedkom poly HMG.
- Pred vstupom do budovy MsÚ bude vykonávané meranie telesnej teploty. Rokovania sa môžu zúčastniť osoby, ktorých telesná teplota neprevyšuje 37,5 stupňa Celzia.
- Do rokovacej miestnosti nebude umožnený vstup osobám, ktoré majú zjavný respiračný problém.
- Vstup a pobyt v rokovacej miestnosti bude možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napr. rúško,šál, šatka).
- Pri vchode do rokovacej miestnosti bude poskytnutá dezinfekcia na ruky alebo jednorazové rukavice.
- Počas rokovania prosíme o dodržiavanie vzájomnej priestorovej vzdialenosti 2 m.
- Zároveň bude obmedzená účasť zástupcov médií na spolu max. 2 osoby.
- Trvanie rokovania bude obmedzené na maximálne 45 minút.
- Počas rokovania nebudú podávané žiadne jedlá ani nápoje.
- Po skončení zasadnutia MsZ budú pri východe z rokovacej miestnosti umiestnené vyhradené nádoby na odpad slúžiace na likvidáciu použitých ochranných prostriedkov.

Plánovaný program: - STRÁNKA S ONLINE PRENOSOM od 22.4.2020 o 13:00 - KLIKNI

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení, schválenie návrhu programu:

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov. Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2020, ktorým sa mení a doplňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov Č. 8/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prešov. Predkladá: Ing. Jozef Herman, vedúci Odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ

3. Návrh na podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca Odboru riadenia projektov MsÚ

4. Návrh na schválenie investičného úveru. Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca Odboru financií a mestského majetku MsÚ

5. Návrh na zmenu rozpočtu č. 2/Z/2020. Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca Odboru financií a mestského majetku MsÚ

6. Návrh na schválenie investície do obchodnej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s. Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca Odboru financií a mestského majetku MsÚ

7. Návrh na schválenie kontokorentného úveru pre obchodnú spoločnosť Technické služby mesta Prešov, a. s. Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca Odboru financií a mestského majetku MsÚ

8. Poslanecký návrh poslaneckého klubu na prípravu opatrení v meste Prešov v súvislosti s pandémiou COVID-19 a všeobecná diskusia poslancov ohľadom rôznych opatrení k aktuálnej situácii v meste Prešov nadväzujúc na mimoriadnu situáciu, ktorá bola prednedávnom vyhlásená na celom území Slovenska v súvislosti s pandémiou COVID-19. Predkladá: Ing. František Oľha, predseda poslaneckého klubu Nezávislí kandidáti, SPOLU-občianska demokracia, ŠANCA

9. Všeobecná diskusia.

10. Záver.

Naposledy zmenené pondelok, 20 apríl 2020 16:54

Súvisiace položky (podľa značky)

  • Zrekonštruovaná hasičská zbrojnica Zrekonštruovaná hasičská zbrojnica

    Najstarší dobrovoľný hasičský spolok v Uhorsku vznikol v roku 1835 v Arade. Ako druhý bol v roku 1847 založený spolok v Prešove. Jeho existenciu dokladá Zakladacia listina vydaná 7. júla 1847 v Prešove. V tomto období v Uhorsku vznikali dobrovoľné hasičské spolky, ktoré predstavovali ďalšiu formu organizovaného boja proti požiarom a boli predchodcami dnešných dobrovoľných a profesionálnych zborov. 

  • Vodný bar v meste Vodný bar v meste

    Na Hlavnej ulici pribudol Vodný bar, v ktorom sa môžu Prešovčania osviežiť a doplniť pitný režim počas letných horúčav.

  • Ďalších 150 kolobežiek Ďalších 150 kolobežiek

    Zdieľaná doprava sa v Prešove teší veľkej obľube.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo