Vytlačiť túto stránku

Zmeny v bytovom zákone

Jedným z cieľov Združenia pre lepšiu správu bytových domov je spracovanie komplexného zákona o správe bytového fondu alebo o správe bytových domov.

Ide konkrétne o spracovanie novely zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (bytový zákon), ktorá rieši niekoľko praktických problémov pri výkone správy. Návrh zmien bude prerokovaný na schôdzi NR SR pravdepodobne už v stredu 18. septembra 2019. V navrhovaných novelách zákonov ide o významné zmeny, ktoré v mnohom uľahčia život vlastníkom bytov a nebytových priestoroch a výrazne napomôžu pri riešení susedských sporov. V Prešove sa tento zákon môže týkať len na dvoch najväčších sídliskách Sekčov a III. približne v bytových domoch žijúcich 24 000, respektíve 19 000 obyvateľov. V rámci celého Prešova po započítaní menších sídlisk, či voľne stojacich bytových domoch je počet ešte vyšší.

Okrem zmien v bytovom zákone je aj zmena zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, a to v súvislosti s možnosťou výkonu zákonného záložného práva.
Navrhované zmeny je možné zhrnúť do týchto bodov:
1. zverejňovanie dlžníkov s výškou nedoplatku nad trojnásobok mesačnej výšky preddavku (namiesto pôvodných 500 eur) – aktuálne je táto čiastka pevne stanovená, čo však môže byť nespravodlivé voči vlastníkom bytov, keďže výška preddavku môže byť veľmi odlišná v závislosti od lokality, či veľkosti bytu.
2. možnosť začatia výkonu zákonného záložného práva v prípade výšky nedoplatku na istine aspoň vo výške najmenej pätnásť násobku výšky preddavku (namiesto pôvodných 2.000 eur) – tento návrh rovnako odstraňuje problém s nerovnosťou, ktorá vzniká na základe rozdielov vo výškach preddavkov, ktoré sa líšia od bytu k bytu.
3. schvaľovanie domového poriadku nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome - schválenie tohto bodu bude v praxi znamenať, že porušenie schváleného domového poriadku bude sankčne vymožiteľné. Súčasný stav je taký, že porušenie domového poriadku nie je možné sankcionovať ani jeho dodržiavanie právne vymáhať.

V praxi všetky tieto praktické návrhy môžu pre správcov a predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov, tak ako aj ich vlastníkov, priniesť veľké zmeny. Tieto určite ocenia obyvatelia všetkých bytových domov na Slovensku, keďže štatistiky uvádzajú, že približne až 80% obyvateľov na našom území žije práve v bytových domoch.


Zdroj: Lepšia správa

Naposledy zmenené pondelok, 16 september 2019 08:18

Najnovšie od Televízia TV7