január 28, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

12. ročník DAD 2019 sa bude konať v termíne od 16. do 22. septembra 2019 v rámci celého Prešovského kraja.

Prihlasovanie je najneskôr do 30.augusta 2019 do 18:00 hod. Takmer 8.500 dobrovoľníkov už prišlo pomáhať mimovládnym organizáciám, školám a iným subjektom počas 11-tich ročníkov Dní aktívneho dobrovoľníctva a odpracovali 30.737 hodín.  Dni aktívneho dobrovoľníctva sú už tradičnou aktivitou Prešovského dobrovoľníckeho centra, o.z., ktoré ponúkajú možnosť vyskúšať si dobrovoľníctvo na vlastnej koži.
Prešovské dobrovoľnícke centrum, o.z. aj tento rok  vyzýva k spolupráci organizácie, školy, dobrovoľníkov a partnerov, aby pripravili a realizovali aktivitu v prospech svojho okolia, komunity, skupiny, či svojej organizácie. V slovenských podmienkach môžeme povedať, že dobrovoľníkom a dobrovoľníčkou je človek, ktorý venuje svoj čas, energiu, vedomosti a schopnosti v prospech iných jednotlivcov, skupín, či organizácií, ktoré s touto pomocou súhlasia. Za túto činnosť nedostáva finančnú odmenu, ktorá je základom pre výpočet dôchodku. Pre dobrovoľníka a dobrovoľníčku je to čas, kedy odborne rastú, získavajú pocit zadosťučinenia, nové životné skúsenosti a zručnosti, či nové priateľstvá.

Potrebujete dobrovoľníkov, dobrovoľníčky do vašej organizácie ?
Nemusíte čakať do poslednej chvíle. Ponuky nájdete na stránke: https://www.dobrovolnictvopo.sk/prilezitos.ti-dobrovolnictva

Týždeň dobrovoľníctva je podujatie je realizované v rámci národnej kampane na celom Slovensku a projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. V roku 2018 pripravilo 30 organizácií v Prešovskom kraji viac ako 40 dobrovoľníckych ponúk rôzneho typu. Ponuka dobrovoľníckych príležitostí bola pestrá. Na výzvu reagovalo 1157 dobrovoľníkov, ktorí spolu odpracovali viac ako 4700 hodín. Títo dobrovoľníci venovali spoločnosti prácu v hodnote takmer 13 000€. Aktuálne informácie týkajúce sa DAD 2019 sú pribežne zverejňované na https://www.dobrovolnictvopo.sk/dad.

Čo je dobrovoľníctvo?

Dobrovoľníctvo je neplatená aktivita (dobrovoľník za ňu nedostáva finančnú odmenu) vykonávaná na základe slobodnej vôle a slobodného rozhodnutia v prospech iných ľudí, spoločnosti či životného prostredia, mimo členov rodiny a domácnosti dobrovoľníka.

Aké základné formy dobrovoľníctva poznáme?

Formálne dobrovoľníctvo (tiež nazývané organizované alebo manažované) – pod týmto pojmom rozumieme dobrovoľnícke aktivity vykonávané v rámci alebo prostredníctvom rôznych organizácií
Neformálne dobrovoľníctvo (neorganizované, nemanažované) – priama pomoc, ktorú dobrovoľník poskytuje mimo svoju rodinu a domácnosť.

• krátkodobé dobrovoľníctvo
• dlhodobé dobrovoľníctvo
• dobrovoľníctvo vykonávané v domovskej krajine
• dobrovoľníctvo vykonávané v zahraničí

Kto je dobrovoľník?
Dobrovoľníkom je ten, kto bez nároku na finančnú odmenu ponúka svoje vedomosti, schopnosti, zručnosti a čas organizácii podľa svojho výberu za vopred dohodnutých podmienok. Bez nároku na finančnú odmenu sa angažuje aj v prípade, že ide o neformálne dobrovoľníctvo.

Kto sa môže stať dobrovoľníkom?
Dobrovoľníkom sa môže stať osoba, ktorá dovŕši vek 15 rokov. Dobrovoľník, ktorý nedovŕšil vek 18 rokov, môže dobrovoľnícku činnosť vykonávať len so súhlasom svojho zákonného zástupcu.
Ak si na dobrovoľníctvo primladý/á, nevzdávaj sa. Existuje veľa spôsobov, ako sa môžeš zapojiť, napr. môžeš realizovať dobrovoľnícke aktivity pre tvoju školu, a to s pomocou spolužiakov, učiteľov a vedenia školy.

Prečo sa zapojiť do dobrovoľníctva?
Z dobrovoľníctva majú prospech všetky strany - samotný dobrovoľník/dobrovoľníčka, komunita, v ktorej pôsobí, ale aj spoločnosť ako celok. Je to spôsob, ktorým môžu jednotlivci a organizácie reagovať na ľudské, sociálne a environmentálne potreby a problémy.
V zahraničí je dobrovoľníctvo bežnou každodennou praxou, pričom sa doň zapájajú nielen mladí ľudia, ale aj starší ľudia a dôchodcovia.

Kde sa môžem ako dobrovoľník uplatniť?
Možnosti uplatnenia sú veľmi rôznorodé a závisí len na vás, v akej oblasti chcete pracovať, aký typ práce si zvolíte a koľko času tejto dobrovoľníckej činnosti chcete venovať.
Najčastejšie sa ľudia dobrovoľne zapájajú do aktivít rôznych mimovládnych organizácií (občianske združenia, nadácie,...), ale aj do aktivít štátnych alebo príspevkových inštitúcií (školy, nemocnice, centrá sociálnej pomoci a pod.) a cirkevných organizácií a spolkov.

Čo môžem ako dobrovoľník/dobrovoľníčka robiť?
Ako dobrovoľník/-čka môžete robiť takmer čokoľvek - dobrovoľníci pracujú v rámci ekologických združení, organizácií mládeže, vypomáhajú miestnej škole, domovu dôchodcov, a pod. Prieskumy v oblasti dobrovoľníctva hovoria, že dobrovoľníci pracujú najmä v týchto oblastiach:
• sociálne služby
• životné prostredie
• kultúra a umenie
• šport
• náboženské a cirkevné aktivity
• detské a mládežnícke organizácie
• podpora dobročinnosti, darcovstva a dobrovoľníctva
• vzdelávanie a výskum
• prevencia a pomoc v prípade humanitárnych a prírodných katastrof
• a iné.

V rámci týchto oblastí vykonávajú dobrovoľníci veľmi široké spektrum aktivít:
• organizovanie podujatí, kampaní
• organizovanie voľnočasových aktivít pre deti, mládež, seniorov
• ochrana životného prostredia a starostlivosť o zvieratá
• získavanie financií, oslovovanie darcov, účasť na zbierke
• administratívne činnosti, práca v kancelárii
• údržba, oprava budov, kultúrnych pamiatok
• sprevádzanie a navštevovanie ľudí
• lektorská činnosť, realizácia vzdelávania, školení
• tlmočenie a preklady
• príprava a spravovanie webovej, facebookovej stránky, vyhľadávanie informácií cez internet
• prvá pomoc, hasičské práce, pátracia a záchranárska činnosť
• bezplatná funkcia člena výboru, rady, trénera, rozhodcu
• a iné.

Potrebujem k vykonávaniu dobrovoľníctva nejaké vzdelanie?
To závisí od typu aktivity, do ktorej sa chcete zapojiť. Keďže ako dobrovoľník môžete robiť takmer čokoľvek, závisí len na vami vybranej aktivite a oblasti, aké schopnosti a vedomosti k tomu potrebujete. Dobrovoľnícke organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi na profesionálnej úrovni vám pred zaradením do dobrovoľníckych aktivít poskytnú potrebné informácie, niektoré špeciálny tréning alebo výcvik.

Som zamestnaný/á na plný úväzok. Môžem sa aj napriek tomu stať dobrovoľníkom/-čkou?
Organizácie rátajú s tým, že dobrovoľníci sú zamestnaní ľudia alebo študenti, ktorí majú svoje pracovné a študijné povinnosti a tie im zaberajú určité množstvo času. Nedajte sa od dobrovoľníctva odradiť preto, že ste zamestnaný/á na plný úväzok! Mnoho organizácií hľadá dobrovoľníkov, ktorí by mohli byť k dispozícií poobede, večer alebo počas víkendov, niekedy stačí len jedenkrát do týždňa.
Ak by ste radi venovali svoj čas dobrovoľníckej činnosti, ale nie ste schopní podieľať sa na nej osobne (v zmysle niekam prísť a vykonávať dobrovoľnícku činnosť v mieste jej konania), môžete vykonávať dobrovoľníctvo z domu alebo tzv. virtuálne dobrovoľníctvo.

Čo môžete v rámci virtuálneho dobrovoľníctva robiť?
• prieskum na internete
• poskytovanie odborných rád
• tvorba databáz
• dizajn webových stránok alebo časopisov
• preklady textov

Čo môžem dobrovoľníckou činnosťou získať?
Dobrovoľníctvo prináša pomoc tým, ktorí ju potrebujú, ale takisto je prínosom aj pre dobrovoľníkov. Dobrovoľníctvom ľudia získavajú najmä:
• pocit prospešnosti a zmysluplnosti z vykonanej práce pre organizáciu
• poskytnutie priestoru pre sebarealizáciu
• pocit spolupatričnosti
• získanie nových skúseností, vedomostí, objavovanie seba samého (interpersonálne a komunikačné zručnosti, vedomosti z oblasti, v ktorej pôsobí organizácia, organizačné a manažérske schopnosti, technické zručnosti, schopnosť získavať finančné zdroje/fundraising a iné)
• vytváranie vzťahov a priateľstiev
• duchovný prínos
• prežívanie pocitu sebarealizácie
• v niektorých prípadoch aj získanie certifikátu, možnosť vykonania praxe, získanie podkladov pre napísanie ročníkovej a diplomovej práce a pod.