december 03, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Vodiči zo Slovenska aj Ukrajiny majú bezpečnejšiu cestu

Cesta I/74 pri obci Ubľa je opravená.

V prihraničnej oblasti v okrese Snina boli dokončené stavebné práce na ceste I/74, ktoré sa realizovali na úseku od 60,788 km po 61,056 km, neďaleko štátneho hraničného prechodu s Ukrajinou. Zámerom rekonštrukčných prác, ktoré sa realizovali v extraviláne katastrálneho územia obce Ubľa, bolo zastabilizovanie komunikácie a pokles vozovky. Súčasťou  projektu bola úprava miestneho potoka Ublianka, ktorý bol príčinou podmývania päty svahu a jeho zosuvu na vozovku. Pre Slovenskú správu ciest túto rekonštrukciu v hodnote viac ako 405 tisíc eur zrealizovala spoločnosť EUROVIA SK.


Hlavným zámerom rekonštrukcie strategicky významnej cesty I/74, ktorá spája hraničný prechod medzi Slovenskom a Ukrajinou, bolo zabezpečenie zastabilizovania cestnej komunikácie a realizácia opatrení  ktoré ju ochránili pred prípadným zosuvom z dôvodu podmývania neďalekým potokom Ublianka.
„V rámci rekonštrukcie spoločnosť EUROVIA SK vykonala viaceré stavebné úpravy v problematickom zosuvnom území pri obci Ubľa, ktoré boli realizované pri plnej cestnej premávke. Opravné práce boli zamerané na bezpečnosť a modernizáciu cestného úseku a na zabezpečenie spoľahlivej cestnej dopravy na hraničný prechod s Ukrajinskou republikou,“ informovala Simona Tančáková, PR manažérka a hovorkyňa spoločnosti EUROVIA SK.
V rámci rekonštrukcie boli vykonané viaceré úpravy: výmena cestného povrchu na 366 metroch vozovky, úprava podložia a výmena konštrukcie vozovky v úsekoch, kde to bolo nevyhnutné, úprava a prečistenie priepustov a odvodňovacích zariadení. Tieto úpravy umožnili rozšírenie vozovky v jednom jazdnom smere o takmer 1,5 m a šírka celého cestného úseku tak nadobudla 9,5 m.
Pre účely stabilizácie zosuvu bol vybudovaný kvalitný oporný železobetónový múr v celkovej dĺžke 80,28 m a výške 4,30 m, ktorý výrazne zvýšil bezpečnosť tohto cestného úseku. Múr je vybavený odvodňovacím systémom, ktorý zabezpečuje odvod dažďovej vody zo svahu priamo do potoka Ublianka.
V rámci rekonštrukcie bola dôležitá úprava samotného potoka Ublianka. Úpravou pravej strany koryta získal potok nový tvar, a taktiež bol zastabilizovaný opevnením s betónovými prahmi.
Rekonštrukcia cesty I/74 bola nevyhnutná, a to najmä pre nebezpečenstvo prípadného posunu tektonického zlomu a následného zosuvu horského povrchu do potoka Ublianka, čo by spôsobilo znemožnenie dopravy v tomto úseku. Výsledkom rozsiahlych rekonštrukčných prác je rozšírená a zmodernizovaná cestná komunikácia, ktorá je bezpečná a spĺňa tie najvyššie štandardy.  Priniesla pocit bezpečia a dopravný komfort pre všetkých domácich aj zahraničných účastníkov cestnej premávky, ktorí túto cestu využívajú pre svoj cezhraničný prejazd medzi Slovenskom a Ukrajinou.