december 02, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kooperatívne a Integrované vyučovanie prostredníctvom tradičných slov múdrosti ( ídiómov, prísloví, porekadiel )

Koordinátor projektu: Stredná odborná škola lesnícka, Prešov, Slovensko (Mgr. Svatava Záhoráková)

Partneri: Turecko, Taliansko (odstúpilo v januári 2022), Španielsko, Poľsko a Rumunsko

Projekt KA229 je určený pre žiakov (vek 12 – 18) a učiteľov rôznych typov škôl.

Hlavným cieľom tohto projektu je zlepšiť vzdelávací proces implementáciou kooperatívneho vyučovania, ktoré podporí spoluprácu žiakov s rôznymi vzdelávacími potrebami. Úroveň vedomostí a záujmu o výučbu jazykov sa zvýši a bude sa uskutočňovať prostredníctvom prenosu kultúrneho dedičstva v našich jazykoch na mladú generáciu. V tomto projekte chceme zabezpečiť pokračovanie frazeologického a idiomatického bohatstva v jazykoch a pomôcť študentom uvedomiť si spoločné prvky jazykov projektových partnerov a podporiť široké využitie prísloví a frazém na vyučovacích hodinách, pomôcť študentom zdokonaliť sa v jazykových, sociálnych a umeleckých zručnostiach.

Počas štúdia prísloví a frazém v jazykoch budú študenti schopní spoznať charakteristiku svojej kultúry v iných európskych jazykoch. Takto sa docieli zmysel pre multikulturalizmus, medzinárodnú spoluprácu, toleranciu a akceptovanie diferenciácie.

Očakávame, že sa študenti naučia jednoduchšie a efektívnejšie používať príslovia a idiómy vo svojich vlastných jazykoch, preto si obohatia svoje výrazy pri každodennom používaní jazyka.

V projekte sme  splnili úlohy prvého, druhého i tretieho (predĺženého) roku projektu vyplývajúce z prihlášky. Vytvorili sme návrh loga projektu a hlasovali sme za najlepší návrh z pomedzi ďalších partnerských návrhov. Naše logo zvíťazilo a stalo sa oficiálnym logom projektu.

Spolu s partnermi sme vytvorili dotazníky pre našich žiakov na tému príslovia, porekadlá, frazeologizmy. Žiaci všetkých projektových partnerov online vypĺňali tieto dotazníky. Vyhodnotenie dotazníkov je k dispozícii na eTwinningovej stránke tohto projektu. Na tejto stránke projektu tiež nájdeme prezentácie, ktoré vytvorili naši žiaci v spolupráci s učiteľmi cudzích jazykov.

Téma bola: Tradičné národné pokrmy a frazeologizmy spojené s touto tematikou.

Cez eTwinning sme požiadali o známku kvality tohto projektu začiatkom júna 2021.

Projektová práca umožňuje našim študentom rozvíjať svoje schopnosti a kompetencie.

Po uvoľnení svetovej pandemickej situácie sme mohli konečne plniť i program mobilít a v januári 2022 sa uskutočnilo prvé stretnutie zapojených učiteľov v Španielsku v meste Gandia a Valencia. Žiaľ už bez talianskeho partnera, ktorý z dôvodu Covidovej pandémie z nášho projektu vystúpil.

Druhý pracovný míting projektových koordinátorov – učiteľov sa uskutočnil na Slovensku v Prešove v apríli 2022 s cieľom pripraviť ďalšie úlohy pre nasledujúce mítingy a zoznámiť sa so svetovým kultúrnym dedičstvom nášho regiónu. Naše projektové delegácie boli tiež srdečne prijaté na školskom odbore VÚC a zoznámili sa školským systémom.

Tretí pracovný míting sa uskutočnil v júni 2022 v Rumunsku v Bukurešti, opäť s dôvodu bezpečnosti, to bol míting len pre učiteľov. Riešilo sa plnenie projektových úloh zo strany zapojených žiakov a príprava projektového mítingu v Poľsku. Súčasťou programu boli i návštevy kultúrnych a historických pamiatok v Bukurešti a okolí.

V septembri 2022 sme s veľkou výpravou žiakov a učiteľov vycestovali na pracovný míting do poľského mesta Tarnow. Počtom žiakov 12 sme nahrádzali pôvodne plánované mobility v Taliansku. Žiaci sa aktívne zapájali a plnili plánované projektové úlohy (vytvárali prezentácie, obrazy a príbehy spojené s prísloviami v partnerských krajinách.

V apríli 2023 sme so žiakmi odleteli na projektové stretnutie do Turecka – Denizli. Zapojení žiaci plnili projektové úlohy podľa stanoveného programu – predstavovali vybrané príslovia dramatickou formou. Súčasťou programu boli i kulturno – tematické exkurzie po historických pamiatkach UNESCO.

Naše projektové aktivity sme netradične zakončili projektovým mítingom opäť na Slovensku v júni 2023. Z dôvodu hlavnej koordinácie projektu sme sa opäť stali hostiteľskou krajinou namiesto Talianska, ktoré z projektu odstúpilo v januári 2022.

 V našej SOŠ lesníckej sa opäť celý týždeň ozýval anglický jazyk, zneli národné piesne a naši sokoliari a lesničiari predviedli svoje umenie. Žiaci plnili úlohy vyplývajúce z programu talianskeho mítingu. Zostavili slovník prísloví a idiómov v anglickom jazyku a jazykoch projektových partnerov. Žiaci i učitelia partnerských krajín sa s potešením a s úspechom zúčastnili súťaží v znalosti prísloví. V bohatom programe boli tiež zahrnuté dve exkurzie s cieľom navštíviť historické pamiatky svetového kultúrneho dedičstva a krásy našej prírody (PIENAP, TANAP ai.)

Projekt sme zakončili odovzdávaním certifikátov všetkým účastníkom mítingu.

Pri otváracom a záverečnom ceremoniáli bola prítomná i televízia TV7, ktorá v najbližšej dobe odvysiela z tohto projektového mítingu krátku reportáž.

 

Zdroj: Mgr. Svatava Záhoráková