jún 04, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov - pokračovanie sa uskutoční dňa 3. mája 2023 (streda) so začiatkom o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

Pokračovanie zasadnutia Mestského zastupiteľstva bude v stredu 3. mája 2023 so začiatkom o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove na Jarkovej ulici číslo 24. Priamy prenos zasadnutia môžete sledovať na stránke televízie TV7.

Pokračovanie 5. Msz od 14:00

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení, schválenie návrhu programu:


1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2023 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov.

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2023 o poskytovaní príspevku na stravovanie v meste Prešov.

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2023 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prešov.

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2023 o určení názvov nových ulíc v meste Prešov.

6. Prevzatie technického zhodnotenia (vodovodná prípojka) na ul. Košická 18.

7. Návrh na založenie obchodnej spoločnosti Sociálny podnik Prešov, s. r. o.

8. Návrh na zmenu rozpočtu č. 1/Z/2023.

9. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.

10. Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Prešov za rok 2022.

11. Návrh zámeru vízie a cieľov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Prešov.

12. Návrhu na zmenu zástupcov mesta Prešov v orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Prešov.

13. Návrh na schválenie majetkových prevodov.

14. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.

15. Návrh na schválenie súhlasu s realizáciou technického zhodnotenia predmetu nájmu do majetku mesta – wave prešov s. r. o.

16. Návrh harmonogramu zavedenia množstvového zberu komunálneho odpadu pre rok 2024.


18. Návrh na zmenu zloženia redakčnej rady Kultúrno-spoločenského mesačníka Prešovský magazín.

19. Prerokovanie petície za dočasné zastavenie vydávania ďalších stavebných povolení mestom Prešov na výstavbu v lokalite nad Rúrkami I a Sídliskami III a Mladosť, v zóne Prešov - Kráľova hora, Rúrky II a Hnevlivá dolina, do doby vypracovania Územno-plánovacej dokumentácie pre danú lokalitu (zónu) a úpravy trasy a technických parametrov účelovej komunikácie NDS k tunelu Bikoš s jej možným presmerovaním.

20. Rôzne.

21. 14.00 hod. - Interpelácie.

22. 16.00 až 16.30 hod. - Vystúpenia obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje Všeobecná diskusia.

27. Záver.

Naposledy zmenené utorok, 02 máj 2023 12:00