november 26, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Projektová dokumentácia na modernizáciu vozovne DPMP už pozná svojho autora

Súťaž na spracovanie projektovej dokumentácie k projektu „Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne – projektová dokumentácia“ už pozná svojho víťaza. Dopravný podnik mesta Prešov začiatkom februára 2022 uzavrel Zmluvu o dielo na dodávku projekčných, inžinierskych a iných súvisiacich služieb s víťazom verejného obstarávania, ktorým sa stalo Združenie MUZ PREŠOV. Vedúcim členom tohto združenia je bratislavská spoločnosť DOPRAVOPROJEKT, a.s. a druhým členom je prešovská spoločnosť ISPO, spol. s r.o., inžinierske stavby.

Projektová dokumentácia na modernizáciu našej vozovne už pozná svojho autoraV rámci diela budú spracované čiastkové dokumentácie v týchto stupňoch:

Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)
Posúdenie vplyvov stavby na životné prostredie
Dokumentácia meračských prác (DMP)
Dokumentácia stavebno-technického a inžiniersko-geologického prieskumu (DSTIGP)
Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR)
Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)
Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS)
Dokumentácia pre výber zhotoviteľa (DVZ)

Celková hodnota zákazky je 791 840,00 € bez DPH, pričom až 95% z tejto sumy bude financovaných pomocou Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Zvyšných 5% pokryje DPMP, a.s. z vlastných zdrojov. Lehota na vypracovanie jednotlivých častí diela sa pohybuje od 3 do 6 mesiacov (v závislosti od jednotlivých častí diela) od nadobudnutia účinnosti zmluvy, resp. výzvy objednávateľa (DPMP, a.s.). Súčasťou diela je aj autorský dozor.

Dôležitá modernizácia technického zázemia

V ďalších rokoch bude nasledovať samotná modernizácia trolejbusovej časti vozovne. Ide o veľmi náročnú stavbu obrovských rozmerov, a preto môžeme s istotou povedať, že sa bude jednať o najväčší investičný a stavebný míľnik v histórii DPMP, a.s. za posledné desaťročia. Vozovňa DPMP bola postavená na počiatku 60. rokov minulého storočia, pričom z veľkej časti je jej vybavenie pôvodné. V uplynulých rokoch tu prebehli iba kozmetické úpravy v podobe výmeny brán, okien, či strešných svetlíkov.

V období posledných piatich rokov sme obstarali až 25 nových trolejbusov a čoskoro by k ním pribudne ďalších 10 s pomocným batériovým pohonom. Naše súčasné technické zázemie je pre tieto moderné stroje absolútne nevhodné – podlaha je tvorená z drevených klátikov, montážne jamy majú hĺbku iba 1,2 metra, dielne trolejbusov nie sú prejazdné a trolejbusy do nich musia cúvať, nemáme k dispozícii ani temperované garážové priestory, čo spôsobuje problémy najmä v zime a celkové technické a sanitárne vybavenie je zastarané a nevhodné aj pre samotných pracovníkov.

Čo nás v rámci modernizácie čaká?

prístavba a nadstavba objektu vozovne a oprava strechy,
výmena všetkých podláh v halových a dielenských častiach a nové pracovné kanály,
výmena všetkých dvier, vrát a okien; automatické otváranie vrát na dielni,
vymaľovanie všetkých vnútorných priestorov,
výmena sanitárneho zariadenia, kúrenia, vzduchotechniky, rozvodov elektriny a osvetlenia,
vybudovanie nového zázemia pre údržbu,
vybudovanie prípojky a preložka kanalizácie,
vybudovanie garáže pre 20 klasických trolejbusov,
vybudovanie garáže pre 35 parciálnych trolejbusov,
dobudovanie trolejového vedenia vo vozovni aj so systémom automatického stavania cesty.
Modernizáciou prejdú údržbové dielne trolejbusov, umyváreň vozidiel, klampiarska a zámočnícka dielňa, kotolňa, elektrorozvodňa, mechanické a elektromechanické dielne, kancelárie majstrov, či dielňa údržby pneumatík a akumulátorovňa.

V rámci projektu taktiež počítame s výstavbou štvrtej meniarne pre trolejbusovú prevádzku, ktorá bude umiestnená v areáli vozovne. V najbližších rokoch plánujeme rozšíriť trolejbusovú sieť o nové úseky a taktiež rozšíriť počet trolejbusov. Súčasné tri meniarne takúto záťaž kapacitne nezvládnu, a preto je potrebné najprv zabezpečiť funkčné napájanie siete.

Zdroj: mesto Prešov, foto: archív DPMP, a.s.

Súvisiace položky (podľa značky)

  • Začína sa jesenná deratizácia Začína sa jesenná deratizácia

    Mesto Prešov v týchto dňoch začína s realizáciou pravidelnej celoplošnej deratizácie verejných priestranstiev, ktorá potrvá počas celého mesiaca október 2022.

  • Zrekonštruovaná hasičská zbrojnica Zrekonštruovaná hasičská zbrojnica

    Najstarší dobrovoľný hasičský spolok v Uhorsku vznikol v roku 1835 v Arade. Ako druhý bol v roku 1847 založený spolok v Prešove. Jeho existenciu dokladá Zakladacia listina vydaná 7. júla 1847 v Prešove. V tomto období v Uhorsku vznikali dobrovoľné hasičské spolky, ktoré predstavovali ďalšiu formu organizovaného boja proti požiarom a boli predchodcami dnešných dobrovoľných a profesionálnych zborov. 

  • Vodný bar v meste Vodný bar v meste

    Na Hlavnej ulici pribudol Vodný bar, v ktorom sa môžu Prešovčania osviežiť a doplniť pitný režim počas letných horúčav.