november 27, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Začiatok je plánovaný v stredu 28. 10.2020 o 10. hodine.

17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov sa uskutoční formou videokonferencie. Priamy prenos občania môžu sledovať na stránke mesta www.presov.sk a aj na stránke mestskej televízie www.tv7.sk. 

17. MsZ Prešov 28.10.2020 od 10:00

Návrh programu :

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov. Predkladá:Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2020, ktorým sa ustanovujú dátumy dní, počas ktorých bude zakázané prevádzkovať hazardné hry počas kalendárneho roka 2021.Predkladá:Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 1/2019 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.Predkladá:Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prešov. Predkladá:Ing. Marián Ličák, poverený riadením odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ

5. Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za 1. polrok 2020 a polročná monitorovacia správa. Predkladá:Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

6. Vecný a časový harmonogram zavádzania regulácie statickej dopravy na území mesta Prešov. Predkladá:Ing. Darina Sýkorová, odborná referentka, gestorka referátu dopravnej infraštruktúry

7. Zavedenie systému regulovaného parkovania motorových vozidiel v meste Prešov –Zóna č.1 a Zóna č. 2.Predkladá:Ing. Darina Sýkorová, odborná referentka, gestorka referátu dopravnej infraštruktúry

8. Návrh na schválenie Plánu opráv a údržby pre nebytové priestory a stavby na rok 2021 zverené spoločnosti PREŠOV REAL, s. r. o. Predkladá:Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

9. Návrh na schválenie majetkových prevodov. Predkladá:Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

9.01. Návrh na schválenie MP –predaj OVS –Ul. Kúpeľná –byt Predkladá:Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

9.02. Návrh na schválenie MP –predaj PP –Ul. Herlianska (108 m2) Predkladá:Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

9.03. Návrh na schválenie MP –predaj PP –Ul. Herlianska (942 m2) Predkladá:Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

10. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa. Predkladá:Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

10.01. Návrh na schválenie MP ako PHOZ -zmena uzn. č. 953/2018 zo dňa 30.5.2018 –dlhodobý prenájom –Ul. M. Nešpora Predkladá:Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

10.02. Návrh na schválenie MP ako PHOZ –zámer predaja –Ul. Gápľová Predkladá:Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

10.03. Návrh na schválenie MP ako PHOZ –predaj –Ul. Smetanova Predkladá:Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

11. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta. Predkladá:Ing. Martin Brilla, LL.M, hlavný kontrolór mesta

12. Správa z kontroly vybavovania petícií a sťažností občanov za 1. polrok 2020.Predkladá:Ing. Martin Brilla, LL.M, hlavný kontrolór mesta

13. Prerokovanie petície za zákaz výstavby bytových domov v lokalite Pod Debrami, k. ú. Solivar, v Územnom pláne mesta Prešov.Predkladá:Ing. Alžbeta Pitoráková, vedúca odboru územného rozvoja, architektúry a výstavby MsÚ

14. Návrh na vstup do Združenia obcí Ekotorysa. Predkladá:Mgr. Richard Korpáš, vedúci Kancelárie primátora mesta

15. Návrh na vstup do Klubu akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., o. z.Predkladá:Mgr. Richard Korpáš, vedúci Kancelárie primátora mesta

16. Rôzne.

17.Interpelácie.

18.16.00 až 16.30 hod. –Vystúpenia obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje Všeobecná diskusia.

19.Záver

 

Naposledy zmenené pondelok, 26 október 2020 11:58

Súvisiace položky (podľa značky)

  • Čísla 21 a 23 Čísla 21 a 23

    Fintice a Malý Šariš budú po novom obsluhovať dve samostatné linky MHD

  • 18. MsZ priamy prenos 18. MsZ priamy prenos

    18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie.

  • 10 nových trolejbusov 10 nových trolejbusov

    Na prešovské cesty dnes po prvýkrát vyrazili nové trolejbusy

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo