august 05, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

14. MsZ sa uskutoční 21. júla 2020 so začiatkom o 13:00 hodine prostredníctvom videokonferencie.

 

14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) v spojení s § 12 ods. l prvá veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová dňa 21. júla 2020 (utorok) so začiatkom o 13:00 hod. prostredníctvom videokonferencie.

PRIAMY PRENOS

 Návrh programu:

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov. Predkladá: Turčanová Andrea , Ing. - primátorka mesta (Kancelária primátora mesta)

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2020 o zriadení Materskej školy, Matice slovenskej č. 13, 080 01 Prešov a o zrušení Materskej školy, Hviezdoslavova č. 10, 080 01 Prešov a jej súčasti školskej jedálne. Predkladá: Mgr. Igor Hodžia - vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ (Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu).

3. Návrh na schválenie majetkového prevodu − odkúpenie Ul. Jarková. Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková - vedúca odboru financií a mestského majetku (Odbor financií a mestského majetku).

4. Návrh na zmenu rozpočtu č. 2/Z/2020. Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková - vedúca odboru financií a mestského majetku (Odbor financií a mestského majetku).

5. Návrh na schválenie dotácií podľa čl. 1 písm. g) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 5/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta na mestom Prešov podporované oblasti v znení neskorších zmien a doplnkov. Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková - vedúca odboru financií a mestského majetku (Odbor financií a mestského majetku).

6. Návrh na schválenie investície do obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť. Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková - vedúca odboru financií a mestského majetku (Odbor financií a mestského majetku).

7. Záver.

8. Doplnené materiály. Predkladá: Artimová Magdaléna , Ing. - vedúca odboru riadenia projektov (Odbor riadenia projektov).

8.01 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 301/2020 zo dňa 22.04.2020. Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová - vedúca odboru riadenia projektov (Odbor riadenia projektov).

 

Zdroj: Mesto Prešov

Naposledy zmenené utorok, 21 júl 2020 10:30

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo