marec 01, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Foto: ilustračné, archív TV7 Foto: ilustračné, archív TV7

Národná diaľničná spoločnosť zrušila 8.7.2020 verejnú súťaž na zhotoviteľa rýchlostnej cesty R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou, ktorej súčasťou je aj tunel Soroška.

O zrušení verejnej súťaže boli informovaní všetci záujemcovia. Súťaž bola vyhlásená 31.12.2019. NDS:"Zákon o verejnom obstarávaní nás oprávňuje zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno požadovať, aby sa vo verejnom obstarávaní pokračovalo."

Odôvodnenie zrušenia súťaže
Verejné obstarávanie bolo vyhlásené bez právoplatného stavebného povolenia, zároveň v zmysle zadanej dokumentácie nie je možné získať stavebné povolenie a tým pádom je projekt v zmysle dokumentácie nerealizovateľný.
Celkovo bolo doručených 1052 žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov. Predmetom žiadostí o vysvetlenie boli najmä nezrovnalosti a chyby vo výkaze výmer a v poskytnutej projektovej dokumentácii. Vysvetlením predmetných žiadostí by došlo k zásadnej zmene súťažných podkladov. Národnej diaľničnej spoločnosti by tak vznikla povinnosť opraviť súťažné podklady a prípadne opätovne vyhlásiť verejné obstarávanie.

Vyjadrenie Útvaru hodnoty za peniaze
Národnej diaľničnej spoločnosti zaslal Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR v decembri 2019 vyjadrenie k hodnoteniu projektu, v ktorom sa uvádza:
predložený projekt nie je spoločensky návratný
razenie tunela nesie výrazné a nepopísané environmentálne riziká
projekt nemá stavebné povolenie
tunelová časť projektu vzhľadom na extrémne zložitú krasovú geológiu horského masívu a pre neúplnosť projekčných podkladov a úradných rozhodnutí nesie vysoké riziko prekročenia nákladov a oneskorenia výstavby
projekt nie je možné financovať z fondov EÚ

Z uvedených skutočností vyplýva, že existuje opodstatnený a legitímny dôvod na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky. NDS: "Uvádzame, že v budúcnosti sa uplatní verejná súťaž na realizáciu úseku R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a v súlade s celospoločenskými prioritami."

Zdroj: NDS

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.