jún 30, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, sa uskutoční v stredu 27.5. o 10:00 v zasadačke Mestského úradu v Prešove na Jarkovej č. 24.

Na základe vydaného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, zo dňa 19.5.2020, mesto Prešov pristúpilo k viacerým obmedzeniam. Medzi nimi je aj to, že pri vstupe na rokovanie bude pracovník úradu alebo mestskej polície merať teplotu. Ak by mal niekto zvýšenú teplotu, žiaľ nebude mu umožnený vstup do budovy.  Poslanci by mali rokovať o 24 bodoch, pričom sa už medzi ne dostal aj bod Vystúpenia obyvateľov mesta. Obyvatelia však sa musia nahlásiť vopred telefonicky na telefónnych číslach: 051/3100141 alebo 051/3100121. V rokovacej miestnosti zároveň nebudú voľné miesta na sedenie, keďže medzi poslancami musia byť povinné rozostupy, preto Mesto Prešov žiada všetkých občanov, ktorí chcú sledovať priebeh zasadnutia, aby uprednostnili online prenos na stránke mesta, alebo na www.tv7.sk.   

Návrh programu zasadnutia:

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení, schválenie návrhu programu:
1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Alžbeta Pitoráková, vedúca odboru územného rozvoja, architektúry a výstavby MsÚ

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 10/2019 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov.
Predkladá: PhDr. Mária Humeníková, PhD., vedúca odboru služieb pre občanov MsÚ

4. Vyhodnotenie Akčného plánu na roky 2018-2020 za rok 2019.
Predkladá: PhDr. Mária Humeníková, PhD., vedúca odboru služieb pre občanov MsÚ

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 13/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Jozef Herman, vedúci odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ

6. Vecný a časový harmonogram zavádzania regulácie statickej dopravy na území mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Jozef Herman, vedúci odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 6/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 5/2019.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku MsÚ

8. Návrh na zmenu rozpočtu č. 2/Z/2020.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku MsÚ

9. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku MsÚ

10. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku MsÚ

11. Návrh na zmenu spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.
Predkladá: JUDr. Vladimír Feľbaba, zástupca primátorky mesta

12. Návrh na vymenovanie člena Dozornej rady obchodnej spoločnosti Správa a zimná údržba prešovských ciest, s. r. o.
Predkladá: JUDr. Vladimír Feľbaba, zástupca primátorky mesta

13. Návrh na vykonanie zmien v orgánoch Združenia LAPANČ.
Predkladá: JUDr. Vladimír Feľbaba, zástupca primátorky mesta

14. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.
Predkladá: Ing. Martin Brilla, LL.M., hlavný kontrolór mesta

15. Správa z kontroly vybavovania petícií a sťažností občanov za 2. polrok 2019.
Predkladá: Ing. Martin Brilla, LL.M., hlavný kontrolór mesta

16. Návrh na určenie poslanca mestského zastupiteľstva mesta Prešov povereného podpisovaním Kroniky mesta Prešov za roky 2018-2022.
Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

17. Návrh na zaradenie neštátnej školy − Súkromná MŠ MONTE − Detský svet, Bernolákova 17, 080 01 Prešov do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

18. Návrh na zaradenie neštátnej školy − Súkromná materská škola Márie Montessori − inkluzívna škola pre deti so stravovacími intoleranciami, alergiami a špeciálnymi potrebami do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

19. Návrh na zaradenie Materskej školy, Matice slovenskej 13, Prešov v sídle Základnej školy, Matice slovenskej 13, Prešov do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

20. Návrh na schválenie zámeru prípravy a podania prihlášky mesta Prešov do akcie Únie „Európske hlavné mesto kultúry“ v Slovenskej republike na rok 2026.
Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

21. Rôzne.

22. Interpelácie.

23. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje Všeobecná diskusia.

24. Záver.

 

Súvisiace položky (podľa značky)

  • Delfín je otvorený pre verejnosť Delfín je otvorený pre verejnosť

    Základná škola Májové námestie prešla v rokoch 2013 až 2015 rozsiahlou rekonštrukciou, ktorá bola financovaná prostredníctvom eurofondov.

  • Pribudlo aj 30 parkovacích miest Pribudlo aj 30 parkovacích miest

    Areál bývalej vojenskej nemocnice v Prešove sa po úprave plôch zmenil na nepoznanie

  • Vynovená terasa na Velodróme Vynovená terasa na Velodróme

    Mesto Prešov zrealizovalo zastrešenie časti vstupných priestorov a úpravu terasy, ktorá je súčasťou vstupného objektu pri cyklistickom velodróme.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo