Vytlačiť túto stránku

16. zasadnutie MsZ

Rokovanie 16. MsZ Prešov 23.9.2020 od 10:00.

 Sledujte NAŽIVO: 

od 10:00 - obed 

 

od 14:00 - koniec

 

 

Návrh programu:

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov uznesení a zápisnice, schválenie návrhu programu:

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov

Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta

2. Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci (pôžičky) na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020

Predkladá: Ing. Jana Šarišská, odborná referentka odboru financií a mestského majetku MsÚ

3. Návrh na zmenu rozpočtu č. 3/Z/2020

Predkladá: Ing. Jana Šarišská, odborná referentka odboru financií a mestského majetku MsÚ

4. Návrh na schválenie investície obchodnej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s.

Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, právnička odboru financií a mestského majetku MsÚ

5. Návrh na schválenie finančnej korekcie pre spoločnosť Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť

Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, právnička odboru financií a mestského majetku MsÚ

6. Správa z kontroly plnenia uznesení Mestskéhozastupiteľstva mesta Prešov za 2. štvrťrok 2020

Predkladá: Ing. Martin Brilla, LL.M., hlavný kontrolór mesta

7. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta

Predkladá: Ing. Martin Brilla, LL.M., hlavný kontrolór mesta

8. Vyhodnotenie plnenia Programu rozvoja mesta Prešov na roky 2015-2020 s výhľadom do roku 2025 a predĺženie platnosti Programu rozvoja mesta Prešov na roky 2015-2020

Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru riadenia projektov MsÚ

9. Návrh na schválenie majetkových prevodov

Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, právnička odboru financií a mestského majetku MsÚ

9.01. Návrh na schválenie MP –zmena uzn. č. 315/2020 zo dňa 27.5.2020 – odkúpenie – Ul. Arm. gen. Svobodu – Pod Táborom

Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, právnička odboru financií a mestského majetku MsÚ

9.02. Návrh na schválenie MP– zmena uzn. č. 379/2020 zo dňa 24.6.2020 – bezodplatný prevod – Ul. P. Horova

Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, právnička odboru financií a mestského majetku MsÚ

9.03. Návrh na schválenie MP – odkúpenie – Ul. Rybárska

Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, právnička odboru financií a mestského majetku MsÚ

9.04. Návrh na schválenie MP – odkúpenie – Ul. Horárska (SPF)

Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, právnička odboru financií a mestského majetku MsÚ

9.05. Návrh na schválenie MP – odkúpenie – Ul. Terchovská

Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, právnička odboru financií a mestského majetku MsÚ

9.06. Návrh na schválenie MP – predaj OVS – Ul. Kúpeľná

Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, právnička odboru financií a mestského majetku MsÚ

9.07. Návrh na schválenie MP – zámer predaja PP – Ul. Srnčia

Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, právnička odboru financií a mestského majetku MsÚ

9.08. Návrh na schválenie MP – zámer predaja OVS – Ul. Vihorlatská, Ul. Prostějovská (byty)

Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, právnička odboru financií a mestského majetku MsÚ

10. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa

Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, právnička odboru financií a mestského majetku MsÚ

10.01. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zmena uznesenia č. 316/2016 zo dňa 14. 3. 2016 –prenájom - Ul. Bajkalská

Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, právnička odboru financií a mestského majetku MsÚ

10.02. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – Ul. Gápľová

Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, právnička odboru financií a mestského majetku MsÚ

10.03. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – Ul. Smetanova

Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, právnička odboru financií a mestského majetku MsÚ

10.04. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja splaškovej kanalizácie IPZ Záborské

Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, právnička odboru financií a mestského majetku MsÚ

10.05. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja a prenájmu – Ul. Padlých hrdinov

Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, právnička odboru financií a mestského majetku MsÚ

10.06. Návrh na schválenie MP ako PHOZ - predaj – Delňa (Šovar, s.r.o.)

Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, právnička odboru financií a mestského majetku MsÚ

10.07. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – Ul. Tokajícka

Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, právnička odboru financií a mestského majetku MsÚ

10.08. Návrh na schválenie MP ako PHOZ - prenájom- prioritné protipovodňové opatrenia

Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, právnička odboru financií a mestského majetku MsÚ

10.09. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – dlhodobý nájom – Futbalové ihrisko Solivar

Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, právnička odboru financií a mestského majetku MsÚ

10.10. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – dlhodobý prenájom – Rímskokatolícka farnosť Krista Kráľa, Prešov -Sekčov

Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, právnička odboru financií a mestského majetku MsÚ

11. Prerokovanie petície za zmenu regulatívu funkčného využívania územia v lokalite ulíc Bulharská − Pražská − Pod Kamennou baňou v Územnom pláne mesta Prešov a za výškové zónovanie v dotknutej lokalite povolené na maximálne 3 nadzemné podlažia

Predkladá: Ing. Alžbeta Pitoráková, vedúca odboru územného rozvoja, architektúry a výstavby MsÚ

12. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry v meste Prešov v roku 2020

Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

13. Návrh na poskytnutie dotácií v sociálnej oblasti v roku 2020

Predkladá: PhDr. Mária Humeníková, PhD., vedúca odboru služieb pre občanov MsÚ

14. Návrh na schválenie zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s.

Predkladá: JUDr. Vladimír Feľbaba, zástupca primátorky mesta

15. Návrh na pričlenenie obce Ličartovce do spoločného školského úradu mesta Prešov

Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

16. Rôzne

17. Interpelácie

18. 16:00 až 16:30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje Všeobecná diskusia

19. Záver

Naposledy zmenené streda, 23 september 2020 09:13

Najnovšie od Televízia TV7

Súvisiace položky (podľa značky)