apríl 06, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rokovanie 19.2.2020 od 10:00.

10. MsZ Prešov

19.2. doobeda: plánovaný začiatok o 10:00 do plánovanej prestávky na obed do cca 13:00

 

19.2. popoludnie: plánovaný začiatok po obedňajšej prestávke o cca 14:00, trvanie prenosu do konca zasadnutia

 

Plánovaný program 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva :

N á v r h  p r o g r a m u :

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta
2. Návrh na odkúpenie obchodného podielu v obchodnej spoločnosti Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o. Predkladá: JUDr. Vladimír Feľbaba, zástupca primátorky mesta Prešov
3. Návrh na schválenie investície do obchodnej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a.s. Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku

4. Návrh na schválenie majetkových prevodov Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku
4.01 Návrh na schválenie MP – predaj OVS (byt) – Ul. Nábrežná 4
4.02 Návrh na schválenie MP - zámer predaja PP – Ul. Herlianska (cca 932 m2)
4.03 Návrh na schválenie MP - zámer predaja PP – Ul. Herlianska (cca 100 m2)
4.04 Návrh na schválenie MP - zámer predaja PP – Ul. Pražská (157 m2)
4.05 Návrh na schválenie MP – zámer predaja PP – Ul. Pražská (146 m2)
4.06 Návrh na schválenie MP – zámer predaja PP – Ul. Levočská (177 m2)
4.07 Návrh na neschválenie MP - zámer predaja OVS – Ul. Konštantínova

5. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku
5.01 1. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja - Ul. Sibírska
5.02 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja v PP Záborské (Prysmian Kablo, s.r.o.)
5.03 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – Ul. Jelenia
5.04 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – Ul. Šmeralova


6. Správa o kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra mesta Prešov a Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov za rok 2019 Predkladá: Ing. Martin Brilla LL.M, hlavný kontrolór mesta
7. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta Predkladá: Ing. Martin Brilla LL.M, hlavný kontrolór mesta
8. Správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Prešov za 4. štvrťrok 2019 Predkladá: Ing. Martin Brilla LL.M, hlavný kontrolór mesta

9. Návrh na zaradenie neštátnej školy do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ
10. Návrh na doplnenie plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 Predkladá: Ing. arch. Vladimír Krištof, poverený riadením odboru územného rozvoja, architektúry a výstavby
11. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 250/2019 zo dňa 11.12.2019 - Zmena zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s. Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku
12. Návrh na poskytnutie dotácie na prenájom ľadovej plochy na rok 2020 Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ
13. Prerokovanie výsledku kontroly Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky na kontrolu systému ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore v mesta Prešov Predkladá: doc. Ing. Alexandra Chapčáková PhD., prednostka Mestského úradu v Prešove

14. Rôzne
15. Interpelácie
16. 16,00 až 16,30 hod. – Vystúpenie obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje Všeobecná diskusia
17. Záver

Rokovanie sa uskutoční v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24..

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Naposledy zmenené utorok, 18 február 2020 11:29

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo