Vytlačiť túto stránku

Zamyslenie pre veriacich 3

Video 3. duchovného slova vladyku Jána Babjaka SJ veriacim v čase epidémie koronavírusu.

Drahí bratia a sestry! Môže sa nám zdať, že sa život na mnohých miestach z dôvodu šírenia koronavírusu zastavil. Nie, život sa nezastavil, len sa nám núka viac času pre svoju rodinu, i pre seba samých.

Áno, dnes máme mnohí dostatok času pouvažovať nad svojím životom a možno aj nad tým, ako sme verní, či ako sme sa vzdialili Ježišovmu učeniu. Ježiš nám hovorí: „Vaša reč nech je »áno – áno«, »nie – nie«“ (Mt 5, 37a). Tak nás učí Boží Syn. Lenže, správame sa podľa týchto slov, alebo sme si ich inak prispôsobili?

Často nevieme povedať pevné áno, či jasne nie, akoby sme si nechávali ešte pootvorené zadné dvierka. Možno uvažujeme tak, že naše jednoznačne vyslovené áno, či nie – by nám mohlo uškodiť. Preto radšej z opatrnosti povieme neurčito, tak, že sa to dá pochopiť s patričným vysvetlením tak, i inak – ako to bude potrebné. Ale to nie je kresťanský prístup. Predsa musíme mať sami svoj jasný postoj a musíme sa sami vedieť zaradiť napravo, alebo naľavo, na stranu Ježiša, alebo na stranu Ježišovho nepriateľa. Lebo, aký je Ježišov postoj, taký má byť aj postoj nás kresťanov. Je pravdou, že v dnešnom sofistikovanom, ale aj chaotickom svete je niekedy ťažko zorientovať sa, čo je a čo nie je Božie, kde je alebo nie je pravda, aký postoj je správny... Keď k tomu ešte priradíme naše slabosti a nedokonalosti, vidíme, že potrebujeme stále prehodnocovať naše zmýšľanie a postoje. Preto v tomto veľkopôstnom čase voláme: „Pane a Vládca, daj, aby som poznal svoje hriechy a neodsudzoval svojho brata...“ Preto máme Cirkev, ktorá nám rôznymi formami ponúka svetlo Ježiša Krista.

Veru, čaká sa od nás budovanie pevného charakteru, a to bez ohľadu, čo si o tom niekto iný myslí. Čaká sa od nás, že dovolíme Bohu, aby nás skrze svoju Cirkev neustále formoval. Máme byť majákmi v tomto svete relativizmu, neistoty a nevery. Aby mohol každý vidieť, na ktorej strane sa nachádzame: či na strane skutočného Víťaza, Ježiša Krista, či na strane jeho porazeného súpera, diabla.

„Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 5, 13) Áno, svet nás musí vedieť jasne zaradiť. Inak pre neho nebudeme žiadnym majákom, ale iba falošnou volavkou. Pamätajme, že Pán Ježiš je Svetlo. Aj nás, ktorí sme v Neho uverili, Božie slovo pozýva stávať sa svetlom, aby sme jasne svietili všetkým na cestu života, na cestu víťazstva.

Spomeňme si na prvokresťanské storočia, koľko kresťanov v tom období dosiahlo korunu mučeníctva? Pýtate sa prečo? Lebo vedeli zaujať jasný postoj, stali pevne na strane Toho, v ktorého uverili. Táto zásada musí platiť stále, aj v dnešnom 21. storočí, i v dnešnej ťažkej situácii, i v dnešných postojoch kresťanov, k zásadným, osobným, či spoločenským otázkam života. Dnešný svet a ľudia v ňom sú často dezorientovaní a pýtajú sa komu už máme dnes veriť? Kde je pravda? Kto nám ju ukáže?

Pravda je v Ježišovi Kristovi, lebo On je Boží Syn, On je Vykupiteľ sveta, On je náš skutočný Záchranca. My všetci kresťania a zvlášť Bohu zasvätení – biskupi, kňazi a rehoľníci, všetci v tomto svete máme stáť jednoznačne na strane Víťaza, Ježiša Krista. Musíme byť majákmi, ktoré svietia Ježišovým svetlom.

Dnes mnoho ľudí od nás očakáva zásadný postoj, jasné konanie, zachovávanie morálnych princípov a obranu pravdy, dobra a čestnosti, tak v osobnom, rodinnom, ako aj v spoločenskom živote.

Pán nám dáva tento výnimočný čas Veľkého pôstu, aby sme v ňom prehodnotili mnoho vecí, ale najmä, aby sme prehodnotili svoj vlastný život, svoj postoj k jedinému Víťazovi, Ježišovi Kristovi. Lebo ak chceme dobre prežiť svoj pozemský život a prísť do večného cieľa, niet inej cesty, než je tá, na ktorú nás pozval Pán a ktorú nám stále ukazuje vo svojich slovách, v evanjeliu.

Drahí bratia a sestry, možno teraz z dôvodu pandémie koronavírusu máme viac času než inokedy. Venujme tento čas aj na prehĺbenie svojho kresťanského života. Je to krásna a zmysluplná cesta, viac spoznávať cez Evanjelia Toho, v ktorého sme uverili. Dbajme preto na svoje slová, aby boli pravdivé, ale dbajme aj na svoje skutky, aby nás cez nich vedel svet identifikovať, že patríme Kristovi.

K radostnému kresťanskému životu vám všetkým z úprimného srdca žehnám:

Požehnanie Pánovo, nech je na vás s jeho milosťou a láskou teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Prešov, 27.3.2020
Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita

Najnovšie od Televízia TV7

Súvisiace položky (podľa značky)