jún 07, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

12. výročie nového usporiadania

Foto: ilustračné archív TV7 Foto: ilustračné archív TV7

Pripomíname si 12. výročie nového usporiadania Gréckokatolíckej cirkvi.

Pred dvanástimi rokmi, 30. januára 2008, pápež Benedikt XVI. povýšil Gréckokatolícku cirkev na Slovensku na metropolitnú cirkev sui iuris so sídlom v Prešove, pričom povýšil Prešovskú eparchiu na archieparchiu a metropolitné sídlo a za prvého prešovského arcibiskupa metropolitu vymenoval vtedajšieho prešovského eparchiálneho biskupa Mons. Jána Babjaka SJ.

Zároveň povýšil Košický apoštolský exarchát na eparchiu a vtedajšieho exarchu Mons. Milana Chautura CSsR vymenoval za prvého košického eparchiálneho biskupa. Zriadil aj novú Bratislavskú eparchiu a za jej prvého eparchiálneho biskupa vymenoval Mons. Petra Rusnáka. Do Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku teda patria Prešovská archieparchia, Košická eparchia a Bratislavská eparchia.

Na základe metropolitného usporiadania Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v roku 2008 vznikla Rada hierarchov tejto miestnej cirkvi, ktorú tvoria jej biskupi. Je jej zákonodarným zborom. Uskutočňuje sa na nej jeden z najdôležitejších znakov a symbolov východnej cirkevnej identity – princíp synodality. Jej činnosť sa riadi normami kánonického práva a štatútom, ktorý schválila Svätá stolica. Doteraz sa uskutočnilo 27 riadnych zasadnutí Rady hierarchov.Niektoré informácie o Prešovskej archieparchii
Prešovská archieparchia má 117 800 veriacich, 18 protopresbyterátov (dekanátov), z ktorých sú dva personálne, 163 farností, 316 kňazov, z toho 19 rehoľných, troch diakonov. Z uvedeného počtu kňazov bolo v roku 2019 osem novokňazov. Prešovská archieparchia má 362 chrámov z toho jeden nový, Chrám sv. Jána Pavla II., bol v roku 2019 posvätený v Bystrom. Súčasťou Prešovskej archieparchie je Humenský archieparchiálny vikariát so sídlom v Humennom, ktorý zriadil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ na Svätý a veľký štvrtok 13. apríla 2017. Za prvého humenského vikára vymenoval otca Martina Zlackého, vtedajšieho farára gréckokatolíckej farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom a protopresbytera humenského protopresbyterátu. Čo sa týka rehoľného života, v archieparchii pôsobia dve mužské rehole – baziliáni a redemptoristi. Aktuálne je spolu v 5 kláštoroch 21 rehoľníkov-kňazov a dvaja rehoľní bratia. V ženských reholiach je 73 rehoľných sestier z rádu baziliánok, kongregácie služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie a kontemplatívnych redemptoristiek. Gréckokatolícka metropolitná cirkev sui iuris na Slovensku má v súčasnosti 76 seminaristov (nielen v seminári, ale aj na štúdiách v zahraničí, na pastoračnej praxi...), z toho Prešovská archieparchia  48 seminaristov. V Prešove sa nachádza aj Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, ktorá je zároveň cirkevnou fakultou akreditovanou Kongregáciou pre katolícku výchovu (semináre a študijné inštitúty) a na ktorej študuje 312 študentov, z toho 182 v dennej forme a 130 v externej forme štúdia.

V Prešove sídli aj redakcia oficiálneho časopisu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku Slovo, ktorý vychádza ako plnofarebný dvojtýždenník. V roku 2019, konkrétne 14. februára, oslávil časopis Slovo 50. výročie od začiatku jeho vydávania.

V Prešove má svoje sídlo aj Gréckokatolícka charita, ktorá intenzívne pomáha nielen v metropole Šariša, ale aj na iných miestach ľuďom, ktorí sú v núdzi. Okrem mnohých projektov bola v roku 2018 zriadená prvá farská charita v Okružnej neďaleko Prešova. Koncom minulého roka k nej pribudla ďalšia vo farnosti Prešov-Sekčov.

Aktuálne na archieparchiálnej úrovni prebieha proces o živote, hrdinských čnostiach, o povesti svätosti a znameniach Božieho sluhu, gréckokatolíckeho rehoľného kňaza, Jána Ivana Mastiliaka CSsR.

Celoročne sú najnavštevovanejšími pútnickými miestami Prešovskej archieparchie Ľutina a hora Zvir v Litmanovej, ktoré sú duchovným putom zviazané s bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme. V roku 2020 uplynie 25 rokov od ukončenia údajných zjavení na hore Zvir v Litmanovej. Prešovská archieparchia má okrem toho niekoľko ďalších navštevovaných pútnických miest, medzi ktoré patrí aj najstaršie pútnické miesto v Krásnom Brode, z ktorého ikona Presvätej Bohorodičky bola súčasťou modlitieb a duchovného života počas Jubilejného roka 2018. Pri kópii krásnobrodskej Bohorodičky sa modlil aj Svätý Otec František počas audiencie pre gréckokatolíkov v októbri 2018. Slovenská pošta pri príležitosti 200. výročia od vzniku Prešovského biskupstva vydala v edičnom ráde Umenie poštovú známku, ktorej motív tvorila práve ikona z Krásneho Brodu.

V archieparchii intenzívne pôsobia 4 pastoračné centrá – pre mládež v Juskovej Voli, pre stredoškolákov a vysokoškolákov v Prešove, pre rodiny na Sigorde a pre Rómov v Čičave. Od roku 2017 aj tri rómske misie v okresoch Vranov nad Topľou, Bardejov a Stará Ľubovňa. Pôsobí v nich šesť kňazov.

V archieparchii pôsobí 10 škôl a školských zariadení. Od roku 2017 začala vysielať gréckokatolícka televízia Logos. Každý týždeň má v TV Lux, v TV Noe a prešovskej TV7 premiéru Gréckokatolícky magazín.Katedrálny chrám v Prešove je zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi. Popri relikvii Svätého Kristovho kríža sú v katedrále k úcte vystavené aj relikvie sv. Jána Krstiteľa, sv. prvomučeníka Štefana a viacerých iných svätých. V bočných kaplnkách sú to relikvie blahoslavených gréckokatolíckych biskupov mučeníkov Pavla Petra Gojdiča OSBM a Vasiľa Hopka a v lodi chrámu aj verná kópia Turínskeho plátna. Túto katedrálu v roku 1995 navštívil sv. Ján Pavol II.

Prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ je predsedom Rady hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku. Ako hlava tejto cirkvi je stálym členom Synody biskupov v Ríme a členom Kongregácie pre východné cirkvi. V rámci KBS je predsedom Environmentálnej subkomisie.


Zdroj: Informačné stredisko Prešovskej archieparchie

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo