február 23, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Podpísali memorandum o spolupráci s aktérmi rozvoja v Poloninách

Foto: TV7 Foto: TV7

Poloniny trail – jedinečný koncept cestovného ruchu v okrese Snina

Cielené aktivity PSK pre zvýšenie atraktivity a výkonnosti okresu Snina naberajú na intenzite. Spoločné zámery s krajskou samosprávou pri rozvoji cestovného ruchu deklarovalo 18 participujúcich subjektov, zástupcov miestnych záujmových skupín a samospráv. Stalo sa tak v rámci podpisu Memoranda o vzájomnej spolupráci, ktoré zúčastnené strany podpísali vo štvrtok 16. januára na Úrade PSK.
Prešovský samosprávny kraj i zainteresované subjekty z okresu Snina dokumentom vyjadrili záujem vzájomne participovať pri dosahovaní spoločných cieľov, podpore ekonomického a sociálneho rozvoja okresu Snina a najmä oblasti Národného parku Poloniny. Signatári memoranda, medzi inými Štátna ochrana prírody SR, Lesoproľnohospodársky majetok Ulič, OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš, Lesoochranárske zoskupenie VLK, mesto Snina a 13 obcí okresu, ním deklarovali pripravenosť pri realizácii myšlienky vytvorenia tzv. Poloniny trail – Poloninskej turistickej trasy, ktorá by mala stimulovať rozvoj cestovného ruchu v regióne.
„Ide o ojedinelý koncept podpory tohto turisticky cenného územia. Po našej iniciatíve dobudovania základnej infraštruktúry pre 28 obcí okresu, prichádzajú na rad nové aktivity na zatraktívnenie tejto destinácie a zintenzívnenie rozvoja celej oblasti.  Poloniny trail bol navrhnutý odborníkmi Svetovej banky ako konkrétny nástroj podpory, ktorý by mal  skvalitniť súčasnú turistickú a cyklistickú infraštruktúru s vybudovaním moderných   rekreačných trás či inteligentných odpočívadiel, ale časom aj ubytovacích zariadení a ďalších produktov  cestovného ruchu,“ uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Ten zároveň ocenil aktívny prístup partnerov – miestnych samospráv, záujmových i ochranárskych združení pri tvorbe i napĺňaní spoločných aktivít a projektového zámeru.


Poloninská turistická trasa by mala zlepšiť mobilitu , dostupnosť obcí a  vytvoriť viacúčelovú turistickú trasu. Zámer by mal byť financovaný z eurofondov , v prvej fáze v rámci cezhraničného programu ENI CBC Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2014-2020 a v prípade úspešnosti realizovaný už od augusta tohto roku.
Vybudovanie Poloniny trail pritom korešponduje s cieľmi Prešovského samosprávneho kraja a iniciatívy „dobiehajúcich regiónov“ Catching-up Regions  realizovanej v spolupráci s Európskou komisiou a Svetovou bankou. Medzinárodní experti okres Snina a oblasť Národného parku Poloniny zaradili medzi pilotné regióny pre naštartovanie rozvoja a  zvýšenie výkonnosti.  „Potreba poskytnutia pomoci okresu Snina je o to viac naliehavejšia, že jeho vitalitu a disponibilnosť ochromujú negatívne demografické trendy ako je starnutie obyvateľstva, vymieranie obcí, odliv ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Sprievodným ukazovateľom je aj nedostatočná infraštruktúrna vybavenosť, kde smerujeme aj pomoc krajskej samosprávy. Verím, že spoločné úsilie deklarované aj v memorande, bude naplnené a zavŕšené hmatateľnými výsledkami,“ dodal predseda PSK.   

Prešovský samosprávny kraj
zastúpený predsedom PSK Milanom MajerskýmLesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik, Štatutárny orgán: Ing. Peter Šiška

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Štatutárny orgán: Ing. Martin Lakanda

Mesto Snina, Štatutárny orgán: Ing. Daniela Galandová

Lesoochranárske zoskupenie VLK, zastúpené predsedom Jurajom Lukáčom

Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš, zastúpená predsedom predstavenstva PhDr. Jaroslavom Makatúrom

Obec Brezovec, Štatutárny orgán: Ing Miroslav Solomon

Obec Kalná Roztoka, Štatutárny orgán: Ladislav Hakulin

Obec Klenová, Štatutárny orgán: Ing. Slavomil Voloch

Obec Kolbasov, Štatutárny orgán: Jana Sidorová

Obec Príslop, Štatutárny orgán: Jozef Blaško

Obec Runina, Štatutárny orgán: Marián Regula

Obec Ruská Volová, Štatutárny orgán: Eva Turbáková

Obec Ruský Potok, Štatutárny orgán: Bc. Veronika Paraska

Obec Stakčín, Štatutárny orgán: Miroslav Bober

Obec Stakčínska Roztoka, Štatutárny orgán: MVDr. Ján Stošek

Obec Topoľa, Štatutárny orgán: Mária Bobriková

Obec Ulič, Štatutárny orgán: Ján Holinka

Obec Uličské Krivé, Štatutárny orgán: Ing. Juraj CoganZdroj: Daša Jeleňová, hovorkyňa PSK

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo