december 02, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Foto: ilustračné archív TV7 Foto: ilustračné archív TV7

NR SR schválila novelu bytového zákona zákonom č. 476/2019 Z. z. a vyriešia tak otázku právneho základu domového poriadku

Koncom roka 2019, konkrétne 5. decembra, prišlo v NR SR v treťom čítaní na rad prerokovanie návrhu novely zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Združenie pre lepšiu správu bytových domov: "Dlhodobo sa venujeme téme vymožiteľnosti domového poriadku, a preto nás potešila informácia, že sa pán poslanec Peter Pamula zo SNS počas svojho pôsobenia v parlamente snaží načúvať problémom vlastníkov, a tieto problémy vychádzajúce z praxe sa aj reálne snaží v parlamente presadiť. Pri dlhodobej snahe o zaradenie domového poriadku do bytového zákona bolo cieľom združenia, aby bolo porušovanie domového poriadku, ktorý si schvália vlastníci na schôdzi alebo zhromaždení nadpolovičnou väčšinou hlasov sankčne vymožiteľné. Rozhodnutie prijaté na schôdzi prítomnými vlastníkmi je totiž záväzné pre každého. Na pozitívne prijate pravidiel v domovom poriadku bude potrebná nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov v bytovom dome. Súhlas budú môcť vyjadriť aj v písomnom hlasovaní. V prípade, ak je napríklad majiteľom bytu v bytovom dome neprispôsobivý vlastník, ktorý fajčí v spoločných priestoroch, necháva výkaly svojho domáceho miláčika v spoločných priestoroch alebo inak znečisťuje bytový dom, bude takýto vlastník môcť byť za porušovanie na schôdzi schváleného domového poriadku sankcionovaný pokutou, ktorej výška bude uvedená v domovom poriadku."

Účelom zavedenia sankcií do domového poriadku je zlepšiť kvalitu bývania v bytových domoch prostredníctvom dobrého susedského spolunažívania podporeného dodržiavaním spoločných pravidiel pre ten ktorý bytový dom.
Novela sa však dotkla aj inštitútu zverejňovania dlžníkov v bytovom dome, ktorých je možné zverejniť len v prípade ak „majú úhrnnú výšku nedoplatkov na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv domu a na úhradách za plnenie aspoň 500 eur“. Táto fixne určená suma však nezohľadňuje ako geografické rozdiely, tak ani individuálny stav každého bytového domu. Novelou sa zaviedlo nové variabilné pravidlo v podobe zverejnenia dlžníka, ktorý má „úhrnnú výšku nedoplatkov na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv domu a na úhradách za plnenie aspoň vo výške trojnásobku ich aktuálneho mesačného určenia“.
Na túto tému a problematiku s ňou súvisiacou môžete osloviť aj priamo odborníka na danú tému, predsedu Združenia pre lepšiu správu bytových domov JUDr. Mgr. Mareka Perdíka na tel. čísle 0918 628 240.

 

Zdroj: Združenie pre lepšiu správu bytových domov