júl 06, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov sa uskutoční v stredu 11. decembra 2019 so začiatkom o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

Plánovaný program 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva :

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 12/2015 o miestnych daniach.
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 13/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
4. Návrh plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022.
5. Návrh Rozpočtu mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022.
6. Návrh na zmenu rozpočtu č. 5/Z/2019.
7. Návrh plánu opráv, údržby a investícií pre nebytové priestory a stavby na rok 2020 zverené spoločnosti PREŠOV REAL, s. r. o.
8. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
9. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
10. Návrh Prevádzkového poriadku parkovania motorových vozidiel v Zóne č. 1  a  v Zóne č. 2.
11. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov na 1. polrok 2020.
12. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.
13. Správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Prešov za 3. štvrťrok 2019.
14. Návrh plánu výsadby zelene na rok 2020.
15. Informatívna správa o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov.
16. Návrh na zmenu Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a.s.
17. Rôzne.
18. Interpelácie.
19. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje Všeobecná diskusia.
20. Záver.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo