marec 30, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Foto: ilustračné archív TV7 Foto: ilustračné archív TV7

7. zasadnutie Mestského zastupitel'stva mesta Prešov, sa uskutoční 6. novembra 2019 so začiatkom o 10.00 hod v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove na Jarkovej ulici číslo 24.

V návrhu programu je jedenásť bodov. O 16:00 sú na programe vystúpenia obyvateľov mesta a po nich nasleduje Všeobecná diskusia.

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení, schválenie návrhu programu:
1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej
členov.
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o určení názvu novej ulice a o zmene názvu časti ulice v meste Prešov.
3. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.
4. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
5. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
6. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodnej spoločnosti
PREŠOV REAL, s. r. o. za rok 2018.
7. Návrh na zápis do evidencie pamätihodností mesta Prešov.
8. Rôzne.
9. Interpelácie.
10. 16.00 až 16.30 hod. - Vystúpenia obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje Všeobecná
diskusia.
11. Záver.

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo