jún 30, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Foto: ilustračné archív TV7 Foto: ilustračné archív TV7

7. zasadnutie Mestského zastupitel'stva mesta Prešov, sa uskutoční 6. novembra 2019 so začiatkom o 10.00 hod v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove na Jarkovej ulici číslo 24.

V návrhu programu je jedenásť bodov. O 16:00 sú na programe vystúpenia obyvateľov mesta a po nich nasleduje Všeobecná diskusia.

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení, schválenie návrhu programu:
1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej
členov.
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o určení názvu novej ulice a o zmene názvu časti ulice v meste Prešov.
3. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.
4. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
5. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
6. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodnej spoločnosti
PREŠOV REAL, s. r. o. za rok 2018.
7. Návrh na zápis do evidencie pamätihodností mesta Prešov.
8. Rôzne.
9. Interpelácie.
10. 16.00 až 16.30 hod. - Vystúpenia obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje Všeobecná
diskusia.
11. Záver.

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo