december 02, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Prvá etapa R4 Severného obchvatu Prešova sa začne budovať zajtra 29.7.2019.

NDS v polovici júna ukončila súťaž na zhotoviteľa stavebných prác. Víťazným uchádzačom sa stalo združenie Váhostav – SK, a. s.  a TuCon, a. s. s navrhovanou zmluvnou cenou 142 876 816, 00 € bez DPH. Začiatok prác je  29.07.2019. Prvá etapa výstavby rýchlostnej cesty predstavuje úsek s dĺžkou 4,3 km medzi križovatkami Prešov, západ a Prešov, sever. Ide o prepojenie cesty I/68 (Sabinov – Prešov) s diaľnicou D1. Súčasťou Severného obchvatu Prešova, I. etapy, je aj preložka cesty I/68 v dĺžke takmer 2 km a mimoúrovňová križovatka Prešov, sever s touto cestou.      Výstavbou rýchlostnej cesty R4 v danom úseku dôjde k prerozdeleniu dopravy a čiastočnému zníženiu zaťaženia mestských komunikácií. Súčasťou úseku je tunel Bikoš s dĺžkou 1155m. Križovatka Prešov, západ sa stavia v rámci úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh, križovatka Prešov, sever napojí rýchlostnú cestu R4 na preložku cesty I. triedy I/68. Rýchlostná cesta R4 je súčasťou transeurópskej dopravnej siete TEN-T , ide o začiatok severnej R4 smerom na Poľsko cez Svidník.  Výstavba úseku R4 bude realizovaná v plnom profile.

Severný obchvat Prešova, I. etapa v skratke

4,3 km dlhý úsek v plnom profile dvojrúrový tunel Bikoš má dĺžku 1 155 m 

spolu 9 mostov 3 mosty na R4 3 mosty na vetvách križovatky Prešov, sever 3 mosty mimo R4 1 367m celková dĺžka mostných objektov 

1 objekt protihlukovej steny s dĺžkou 699 m

1 340 dní výstavby   

 

O druhej etape rozhoduje ÚHP
V prípade druhej etapy Severného obchvatu Prešova prebieha na základe požiadavky ÚHP dopracovanie viacerých variantov ekonomických analýz (CBA).  Na základe výsledkov CBA vydá ÚHP stanovisko či ďalšie pokračovanie prípravy bude v plnom alebo polovičnom profile. Na tento úsek má NDS vydané právoplatné územné rozhodnutie a  spracovanú dokumentáciu na stavebné povolenie na plný profil. V prípade, že padne rozhodnutie o pokračovaní v plnom profile, tak sme pripravení vyhlásiť súťaž začiatkom roku 2020. V prípade, že budeme musieť ísť do polovičného profilu, je potreba túto dokumentáciu prepracovať a tým pádom predpokladáme zhruba 12 mesačné oneskorenie.

Zdroj: NDS