júl 22, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov sa uskutoční 26.6.2024

Priamy prenos rokovania Mestského zastupiteľstva môžete sledovať na tejto stránke, alebo na stránke mesta Prešov

26.6.2024 od 9:00 do plánovanej obedňajšej prestávky

26.6.2024 od 14:00 do ukončenia zasadnutia

 

Návrh programu:

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2024 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.
3. Prechod materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov na právnu subjektivitu.
4. Zmeny a doplnky č.18/2024 Územného plánu mesta Prešov.
5. Dopravno-inžinierske posúdenie napojenia lokality Kráľova hora na cestnú sieť.
6. Návrh Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Prešov.
7. Správa z kontroly vybavovania petícií a sťažností občanov za 2. polrok 2023.
8. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok 2024.
10. Informatívna správa o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov a návrh na doplnenie plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026.
11. Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2023 a hodnotiaca správa.
12. Návrh na schválenie investičného úveru 2024.
13. Návrh na zmenu rozpočtu č. 3/Z/2024 rozpočtu.
14. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov mestskej príspevkovej organizácie Park kultúry a oddychu za rok 2023.
15. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Prešov za rok 2023.
15.01. Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
15.02. Technické služby mesta Prešov, a. s.
15.03. Správa a údržba komunikácií mesta Prešov, s. r. o.
15.04. PREŠOV REAL, s. r. o.
15.05. Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o.
15.06. FC TATRAN Prešov, a. s.
15.07. FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o.
15.08. SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov

16. Správa o činnosti a hospodárení Rozvojovej implementačnej agentúry mesta Prešov, n. o. (v skratke RIA, n. o.) za rok 2023.
17. Návrh na zmenu zakladateľských dokumentov Rozvojovej implementačnej agentúry mesta Prešov, n. o.
18. Návrh na zmenu zakladateľských dokumentov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Prešov.
19. Návrh na zmenu zástupcov mesta Prešov v orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Prešov.
20. Návrhu na schválenie nadobudnutia nehnuteľného majetku do vlastníctva obchodnej spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o.
21. Návrhu na schválenie dodatkov k zmluve o dielo na výstavbu štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove.

22. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
22.01. Návrh na schválenie MP – odkúpenie – cyklochodník Bajkalská
22.02. Návrh na schválenie MP – odkúpenie – ul. Duklianska
22.03. Návrh na schválenie MP – zámer predaja – PP – ul. Vansovej
22.04. Návrh na schválenie MP – zámer predaja – OVS – obec Lipovce
22.05. Návrh na zrušenie uzn. MsZ č. 442/2020 zo dňa 28. 10. 2020
22.06. Návrh na neschválenie MP – zámer predaja – PP – ul. Levočská
22.07. Návrh na neschválenie MP – zámer predaja – PP – Rúrky západ

23. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
23.01. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Štúrova
23.02. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Pekná
23.03. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámena – ul. Nábrežná
23.04. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámena – Vydumanec, Haniska, ul. Petrovianska
23.05. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – prenájom – Jazdecký areál
23.06. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – prenájom – pozemky pod existujúcimi prístreškami MHD v meste Prešov
23.07. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Lomnická
23.08. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Jarková
23.09. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – Cemjata
23.10. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zmena uzn. MsZ č. 440/2024 zo dňa 21.2.2024 – predaj – ul. Soľná
23.11. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zmena uzn. MsZ č. 429/2024 zo dňa 21.2.2024 – predaj – ul. Sabinovská

24. Informatívna správa k nájmom nebytových priestorov s nájomným nižším ako trhové nájomné.
25. Výzva na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov.
26. Návrh na podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.
27. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Prešov.
28. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 530/2021 zo dňa 7. 4. 2021 k poslaneckému návrhu RNDr. Zuzany Bednárovej, PhD. – revitalizácia ihriska v areáli ZŠ Mukačevská.
29. Rôzne.
30. 14.00 hod. – Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Prešov.
31. 16.00 hod. – Vystúpenie obyvateľov mesta a požiadavky poslancov mestského zastupiteľstva.
32. Záver

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.