december 02, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov sa uskutoční 28. júna 2023 (streda) so začiatkom o 8.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

Priamy prenos prináša Televízia TV7. Sledujte 28.6.2023 od 8:00.

Doobeda od 8:00 do cca 13:00Poobede od 14:00 do cca 17:00


Večer od 17:00 do konca

 

Návrh programu:

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
2. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.
3. Správa z kontroly vybavovania petícii a sťažností občanov za 2. polrok 2022.
4. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok 2023.
5. Návrh spoločnosti Millenium s.r.o. na zmenu Územného plánu mesta Prešov.
6. Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2022 a hodnotiaca správa.
7. Návrh na zmenu rozpočtu č. 2/Z/2023.
8. Návrh na prerokovanie upozornenia prokurátora č. Pd 183/23/7707-3.
9. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov mestskej príspevkovej organizácie Park kultúry a oddychu za rok 2022.
10. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Prešov za rok 2022.
10.01. Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
10.02. Technické služby mesta Prešov, a.s.
10.03. Správa a údržba komunikácií mesta Prešov s. r. o.
10.04. FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.
10.05. SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
11. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
11.01. Návrh na schválenie MP – výpožička – Zimný štadión
11.02. Návrh na schválenie MP – bezodplatný prevod – ul. Tehelná
11.03. Návrh na schválenie MP – predaj – ul. Ku Kráľovej hore (12225/36)
11.04. Návrh na schválenie MP – predaj – ul. Ku Kráľovej hore (12225/20)
11.05. Návrh na schválenie MP – predaj – ul. Bajkalská
11.06. Návrh na schválenie MP – predaj – ul. Tokajícka
11.07. Návrh na schválenie MP – predaj – ul. 17. novembra
11.08. Návrh na schválenie MP – zámer predaja – OVS – Chata Sigord
11.09. Návrh na schválenie MP – zámer predaja – OVS – ul. Švábska
11.10. Návrh na schválenie MP – zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu – ul. Škultétyho
11.11. Návrh na schválenie MP – zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu – ul. Levočská
11.12. Návrh na schválenie MP – zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu – ul. Rusínska
11.13. Návrh na schválenie MP – zmena uznesenia MsZ č. 893/2022 zo dňa 14. 09. 2022- zámer predaja – NP – OVS – ul. Ďumbierska 20
11.14. Návrh na schválenie MP zmena uznesenia MsZ č. 948/2022 zo dňa 19. 10. 2022– zámer predaja – NP – OVS – Ďumbierska 30-32
12. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
12.01. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Zimná
12.02. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Škultétyho
12.03. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Krížna
12.04. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Grešova
12.05. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámena – ul. Magurská
12.06. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámena pozemkov – ul. Sídlisko duklianskych hrdinov
12.07. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – dlhodobý prenájom – ul. Sabinovská
12.08. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – Cemjata
12.09. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Jelenia
12.10. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Medvedia
12.11. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Pod Táborom (203 m2)
12.12. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Puškinova
12.13. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Mičurinova
12.14. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Levočská
12.15. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Hrabová
12.16. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Royova
12.17. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Urxova (20 m2)
12.18. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Urxova (60 m2)
12.19. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Urxova (cca 100 m2)
12.20. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – Rúrky
12.21. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – PP Záborské
12.22. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja splaš. kanal. a zverenie správy vodovodu – PP Záborské
12.23. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – mestské byty
12.24. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer dlhodobého prenájmu – Priatelia Retro Ihriska o. z.
12.25. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer prenájmu – ul. Pionierska (2 025m2)
12.26. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer prenájmu – ul. Pod Táborom (680 m2)
12.27. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zmena uznesenia MsZ č. 909/2022 zo dňa 14. 09. 2022 – zámer predaja – ul. Pod Dubom
12.28. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zmena uznesenia MsZ č. 790/2022 zo dňa 11. 5. 2022 – zámer predaja – PP – ul. Pod Kalváriou (41 m2 )
12.29. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zmena uznesenia MsZ č. 74/2023 zo dňa 22. 02. 2023– zámer zámeny pozemkov
12.30. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zrušenie uznesenia MsZ č. 802/2022 zo dňa 11.05.2022 – dlhodobý prenájom nehnuteľnosti – ul. Padlých hrdinov
12.31. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zrušenie uznesenia 648/2021 zo dňa 16. 09. 2021 – dlhodobý prenájom NP – Ako doma, n. o. (ul. Ďumbierska)
12.32. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zrušenie uznesenia 904/2022 zo dňa 14. 09. 2022 – dlhodobý prenájom – ul. Prostějovská
12.33. Návrh na neschválenie MP ako PHOZ– zámer predaja – ul. Pod Táborom (209 m2)
12.34. Návrh na neschválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Pod Wilec Hôrkou
13. Návrh na zámenu majetku Technických služieb mesta Prešov, a. s. a mesta Prešov.
14. Návrh na schválenie zmeny Stanov Technických služieb mesta Prešov, a. s.
15. Návrh na schválenie investície obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť.
16. Zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 97/2023.
17. Zmena uznesenia č. 87/2023 zo dňa 22.2.2023 – Mechanizmus výberu členov orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Prešov a rozpočtových a príspevkových organizácií mesta Prešov
18. Program rozvoja bývania mesta Prešov do roku 2030.
19. Návrh na poskytnutie dotácií na mestom Prešov podporované oblasti v roku 2023.
20. Návrh na poskytnutie dotácií v sociálnej oblasti v zmysle aktuálne schváleného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov.
21. Návrh na poskytnutie dotácií na podporu športu v meste Prešov v roku 2023.
22. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry v meste Prešov v roku 2023.
23. Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov obciam na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Prešov.
24. Návrh na pričlenenie obcí k spoločnému školskému úradu mesta Prešov.
25. Informatívny prehľad o realizovaných investíciách a investičných požiadavkách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.
26. Informatívna správa o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov.
27. Návrhy na podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.
27.01. Žiadosť o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja
27.02. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok - Základné školy v spojení s prírodou
28. Návrh na zmenu Štatútu Kultúrno-spoločenského mesačníka Prešovský magazín.
29. Informatívna správa o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky „Systém poskytovania a uhrádzania finančných príspevkov za ubytovanie odídencov z Ukrajiny".
30. Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy mesta Prešov – prerokovanie podnetu.
31. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd v Prešove na obdobie rokov 2023-2027.
32. Rôzne.
33. 14.00 hod. – Interpelácie.
34. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje Všeobecná diskusia.
35. Záver.