Vytlačiť túto stránku

Čo prinieslo 39. MsZ

39. rokovanie poslancov mestského zastupiteľstva sa konalo 14.9. 2022.

Poslanci rozhodovali o týchto bodoch:

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov. Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prešov. Predkladá: Ing. Ján Margitán, vedúci odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ

3. Návrh zmien a doplnkov č. 16/2019 Územného plánu mesta Prešov. Predkladá: Ing. Dominik Kropiľák, poverený riadením odboru územného rozvoja, architektúry a výstavby MsÚ

4. Harmonogram obstarania nového Územného plánu mesta Prešov. Predkladá: Ing. Dominik Kropiľák, poverený riadením odboru územného rozvoja, architektúry a výstavby MsÚ

5. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta. Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta

6. Návrh na schválenie majetkových prevodov. Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ
6.01. Návrh na schválenie MP – zmluva o spolupráci – Ul. Zajačia
6.02. Návrh na schválenie MP – bezodplatný prevod pozemku – Ul. Hviezdoslavova
6.03. Návrh na schválenie MP – dlhodobý prenájom – OVS – Ul. Baštová – skatepark
6.04. Návrh na schválenie MP – predaj budovy – OVS – Ul. Jarková
6.05. Návrh na schválenie MP – predaj – OVS – Ul. Átriová
6.06. Návrh na schválenie MP – predaj – NP – OVS – Ul. Ďumbierska 20
6.07. Návrh na schválenie MP – predaj – NP – OVS – Ul. Ďumbierska 30-32
6.08. Návrh na schválenie MP – predaj – Ul. Herlianska
6.09. Návrh na schválenie MP – odkúpenie – Ul. Prostějovská
6.10. Návrh na schválenie MP – zámer predaja OVS – Chata Sigord
6.11. Návrh na schválenie MP – zámer predaja OVS – k.ú. Ľubotice
6.12. Návrh na schválenie MP – zámer predaja OVS – Ul. Tomášiková a Ul. Šafárikova
6.13. Návrh na schválenie MP – zámer predaja – PP – Ul. Pod Kalváriou (VSD, a.s.)

7. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa. Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ
7.01. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ZO Šidlovec
7.02. Návrh na schválenie MP ako PHOZ - dlhodobý prenájom pozemku - Ul. Levočská (vnútroblok)
7.03. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – prenájom pozemku – Ul. Jesenná
7.04. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – dlhodobý prenájom – Ul. Prostějovská
7.05. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – Cemjata
7.06. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – Ul. Pod Wilec Hôrkou
7.07. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – Ul. Grešova
7.08. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – Ul. Dúbravská
7.09. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – Ul. Pod Dubom
7.10. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – Ul. Tokajícka
7.11. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – Ul. Palárikova
7.12. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – Ul. Východná
7.13. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – Ul. Mirka Nešpora
7.14. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – NDS (Diaľnica D1 – Prešov západ – Prešov juh)
7.15. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer zámeny – PSK
7.16. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer dlhodobého prenájmu/ OVS – Velodróm
7.17. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer dlhodobého prenájmu – Ul. Bernolákova
7.18. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predĺženie doby nájmu – Ul. Bernolákova 21
7.19. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predĺženie doby nájmu – Ul. Ďumbierska
7.20. Návrh na neschválenie MP – zmena uznesenia č. 648/2021 – dlhodobý prenájom ako PHOZ – Ul. Ďumbierska
7.21. Návrh na neschválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – Ul. Pod Hrádkom

8. Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za 1. polrok 2022. Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

9. Návrh na zmenu rozpočtu č. 6/Z/2022. Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

10. Návrh na schválenie kúpy dlhodobého hnuteľného majetku pre spoločnosť Správa a údržba
komunikácii mesta Prešov, s.r.o. Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ

11. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta za rok 2021. Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií a mestského majetku MsÚ
11.01. PREŠOV REAL, s.r.o.
11.02. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

12. Prerokovanie výsledku kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky na kontrolu podpory cyklistickej dopravy v meste Prešov. Predkladá: Ing. Ferdinand Exner, prednosta Mestského úradu v Prešove

13. Návrh na predĺženie platnosti Programu rozvoja mesta Prešov na roky 2015-2020 s výhľadom do roku 2025. Predkladá: Ing. Marek Hrubčo, poverený zastupovaním vedúcej odboru riadenia projektov MsÚ

14. Návrhy na podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Predkladá: Ing. Marek Hrubčo, poverený zastupovaním vedúcej odboru riadenia projektov MsÚ

15. Rôzne.

16. Interpelácie.

17. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje Všeobecná diskusia.

18. Záver

Najnovšie od Televízia TV7

Súvisiace položky (podľa značky)