Vytlačiť túto stránku

Roaming za domáce ceny

Od 1. júla 2022, nadobudla účinnosť nové vylepšené nariadenie o roamingu.

Predlžuje platnosť režimu „roaming za domáce ceny“ do roku 2032. Ide o režim, vďaka ktorému môžu cestujúci v EÚ a EHP volať, posielať textové správy a surfovať po internete v zahraničí bez dodatočných poplatkov. Nové pravidlá okrem toho prinesú podnikom a občanom EÚ významné výhody, keďže budú mať pri využívaní roamingu v zahraničí rovnakú kvalitu mobilných služieb, akú majú doma. Nové pravidlá takisto zlepšujú prístup k tiesňovej komunikácii v celej EÚ a zaručujú jasné informácie o službách, na ktoré sa môžu vzťahovať dodatočné poplatky.

Výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek Margrethe Vestagerová v tejto súvislosti uviedla: „Vďaka nariadeniu o roamingu máme všetci prospech z roamingu za domáce ceny. Pri cestovaní v EÚ môžeme volať, posielať textové správy a používať internet bez dodatočných nákladov. Ide o veľmi hmatateľný prínos nášho európskeho jednotného trhu. Predĺžením platnosti týchto pravidiel sa zachovajú konkurencieschopné ceny medzi operátormi a spotrebiteľom to umožní využívať bezplatné roamingové služby ďalších desať rokov.“

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton dodal: „Spomínate si na to, keď sme si museli pri cestovaní v Európe vypínať mobilné dáta, aby sme sa vyhli obrovskému účtu za roaming? To sa nás už netýka. A takto máme v úmysle pokračovať minimálne počas najbližších desiatich rokov. Vyššia rýchlosť, väčšia transparentnosť: neustále zlepšujeme kvalitu života občanov EÚ.“

Lepšia rýchlosť mobilného internetu pri cestovaní
Spotrebitelia budú mať teraz právo na rovnakú kvalitu mobilného internetu v zahraničí ako doma. Operátori poskytujúci mobilné služby by mali zabezpečiť, aby spotrebitelia mali prístup k používaniu sietí 4G alebo pokročilejších sietí 5G, ak sú k dispozícii v destinácii, ktorú spotrebiteľ navštívi. Spotrebitelia by mali mať možnosť nájsť informácie o dostupnosti siete vo svojich zmluvách o mobilných službách a na webových sídlach operátorov.

Zabránenie neočakávaným skrytým poplatkom
Keď spotrebitelia cestujú lietadlom alebo loďou, mobilné telefóny sa môžu automaticky pripojiť k palubnej sieti, ktorú zabezpečujú satelity. Na využívanie služieb mobilného pripojenia poskytovaných inými ako pozemskými sieťami sa môžu vzťahovať veľmi vysoké príplatky. Nové pravidlá roamingu ukladajú operátorom povinnosť chrániť svojich spotrebiteľov a informovať ich o tom, ak sa ich telefóny pripoja k iným ako pozemským sietiam. Operátori by mali okrem toho automaticky prerušiť mobilné služby, ak mobilné služby v iných ako pozemských sieťach dosiahnu poplatky vo výške 50 EUR alebo iný vopred stanovený limit. Operátori môžu takisto ponúkať ďalšie služby, ako napríklad možnosť nepoužívať roaming na palube lietadiel a lodí.

Viac informácií pre lepšie rozhodnutia
Spotrebitelia by mali mať možnosť prijímať informované rozhodnutia o využívaní služieb, ktoré im môžu spôsobiť dodatočné náklady. Pri cestovaní do zahraničia môžu byť volania na zákaznícke služby, poisťovacie a letecké asistenčné služby alebo zasielanie SMS správ na účely zapojenia sa do súťaží alebo podujatí oveľa drahšie ako doma. Operátori musia zabezpečiť, aby spotrebitelia mali k dispozícii informácie o typoch telefónnych čísel, ktoré im môžu spôsobiť dodatočné náklady, ak na ne zo zahraničia zavolajú alebo na ne pošlú správu. Operátori by mali spotrebiteľov informovať prostredníctvom automatických SMS správ zasielaných pri prekročení hranice do inej krajiny EÚ, ako aj v zmluvách o poskytovaní služieb.

112 – Tiesňová komunikácia pri cestovaní
Cieľom nových pravidiel roamingu je zabezpečiť, aby občania poznali jednotné európske číslo tiesňového volania 112, ktoré môžu využívať kdekoľvek v EÚ na kontaktovanie tiesňových služieb. Do júna 2023 by operátori mali svojim zákazníkom, ktorí cestujú do zahraničia, zasielať automatické správy s cieľom informovať ich o dostupných alternatívnych prostriedkoch komunikácie s tiesňovými službami, napríklad prostredníctvom textových správ alebo aplikácií v reálnom čase. Tieto alternatívne prostriedky môžu využívať najmä občania, ktorí nie sú schopní telefonovať.

Nižšie ceny medzi operátormi, lepšie podmienky pre spotrebiteľov
V novom nariadení o roamingu sa stanovujú nižšie veľkoobchodné poplatky, teda poplatky, ktoré musia operátori platiť za využívanie sietí v zahraničí, aby mohli poskytovať služby svojim zákazníkom, ktorí sa nachádzajú v zahraničí. Tieto veľkoobchodné stropy sú stanovené na úrovniach, ktoré zabezpečujú, že operátori dokážu zvládnuť a pokryť náklady na poskytovanie roamingových služieb spotrebiteľom za domáce ceny.

V novom nariadení sa pre dátové služby stanovujú tieto veľkoobchodné limity: 2 eurá za GB v roku 2022, 1,8 eur za GB v roku 2023, 1,55 eur za GB v roku 2024, 1,3 eur za GB v roku 2025, 1,1 eur za GB v roku 2026 a 1 EUR za GB od roku 2027.
Pre hlasové služby platia tieto limity: 0,022 eur za minútu v rokoch 2022 – 2024 a 0,019 eur za minútu od roku 2025.
Pre SMS správy platia tieto limity: 0,004 eur za SMS v rokoch 2022 – 2024 a 0,003 eur za SMS od roku 2025.
Nižšie veľkoobchodné poplatky sú prínosom pre spotrebiteľov, keďže všetci operátori by takto mali byť schopní ponúkať konkurenčné roamingové paušály v súlade so zásadou „roaming za domáce ceny“

Súvislosti
Vďaka nariadeniu EÚ o roamingu občania využívajú od roku 2017 bezplatný roaming na volania, textové správy a používanie mobilných dát v zahraničí v EÚ bez dodatočných poplatkov. Z preskúmania pravidiel vyplynulo, že existuje priestor na zlepšenie. Podľa najnovšieho prieskumu Eurobarometra z februára 2021 malo 33 % respondentov, ktorí cestovali do zahraničia, nižšiu rýchlosť mobilného internetu, ako majú zvyčajne doma, a 28 % malo v zahraničí prístup do siete nižšej kvality (t. j. sieť 3G namiesto 4G). Okrem toho sa v štúdii Spoločného výskumného centra zistilo, že 25 % zákazníkov malo aspoň raz horšiu kvalitu služby počas roamingu v porovnaní so službami doma, aj napriek možnostiam siete ponúknuť lepšiu kvalitu. Keďže platnosť predchádzajúceho nariadenia o roamingu sa mala skončiť 30. júna 2020, Komisia navrhla vo februári 2021 nové vylepšené nariadenie o roamingu, aby umožnila všetkým používateľom mobilných telefónov a internetu využívať roaming bez dodatočných poplatkov pri cestovaní do členských štátov. Nové nariadenie nadobudlo účinnosť 1. júla 2022.

 

Zdroj: ts

Najnovšie od Televízia TV7