november 26, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Priamy prenos XXVI. OZ Šarišské Michaľany

XXVI. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Šarišské Michaľany 25.2.2022 od 18:00

V obradnej miestnosti OcÚ s týmto navrhovaným programom:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení

5. Návrh na určenie volebného obvodu a počtu poslancov Obecného zastupiteľstva obce Šarišské Michaľany pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2022 – 2026

6. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Šarišské Michaľany na funkčné obdobie 2022 – 2026

7. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) a spolufinancovanie nákladov projektu vo výške 5 % predkladaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87, Prioritná os 7-REACT- EU, Špecifický cieľ 7.3: Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, typ aktivity h)

8. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) a spolufinancovanie nákladov projektu vo výške 5 % predkladaného v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2021-2 na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry, Špecifický cieľ 6.1.1

9. Návrh na zrušenie VZN č.03/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy pre zriaďovateľa Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva

10. Náhrada škody – uznanie dlhu – notárska zápisnica

11. Podanie trestného oznámenia – poslanecký návrh

12. Otázky poslancov podľa § 25 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení

13. Diskusia

14. Závery z rokovania

15. Záver