Vytlačiť túto stránku

10 rád ako zvládnuť vykurovaciu sezónu

ilustračné foto ilustračné foto Autor: Radomír Kreheľ

Územie Prešovského samosprávneho kraja sa rozprestiera v severnej časti východného Slovenska. Aj z toho dôvodu tu vykurovacia sezóna trvá niekedy dlhšie ako pol roka.

Teplo v domácnosti je nevyhnutý komfort, ktorý často spôsobuje ekonomickú, ale aj zdravotnú záťaž. Vykurovanie domácnosti sa na Slovensku podieľa až na troch štvrtinách emisií prachových častíc PM10 a PM2,5. Súvisí s tým aj členitý terén a percento plynofikácie územia. Problémom sú hlavne zastarané vysokoemisné vykurovacie zariadenia, používanie nekvalitného paliva, nesprávna technika vykurovania a nízka energetická hospodárnosť domácnosti v podobe únikov tepla.

Projekt LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia
Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia má za cieľ prispievať k zlepšeniu kvality ovzdušia na Slovensku opatreniami na znižovanie koncentrácií znečisťujúcich látok PM10, PM2,5 - prachové častice o rozmere 10 a 2,5 µm, benzo(a)pyrén a NO2 – oxid dusičitý. Jedným z opatrení je vytvorenie národnej siete manažérov kvality ovzdušia, ktorí majú za úlohu prepojiť inštitúcie zodpovedné za riadenie a rozhodovanie vo veciach súvisiacich s kvalitou ovzdušia, a v neposlednom rade zvyšovať povedomie o tejto problematike pre verejnosť.

Desatoro správneho kuriča

Vďaka projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, projektový tím nadviazal spoluprácu aj s Technickou Univerzitou v Ostrave, na ktorej pôde je Výskumné energetické centrum, ktoré prináša desať rád, ako správne vykurovať v domácnosti (zdroj: Příručka správného vytápění)1.

1. Nebuď ľahostajný k sebe ani k svojmu okoliu, zaujímaj sa o to, čo ide z tvojho komína
Ak by dym z "môjho" komína rešpektoval hranice môjho pozemku, tak potom môže byť každému jedno čo, ako a v čom spaľujem. Lenže dym nerešpektuje hranice nielen pozemkov, ale ani štátov.

2. Suš drevo minimálne jeden až dva roky
Obsah vody v čerstvom dreve je cca 35 až 60 %. Pre obsah 50 % to znamená, že ak priložíme do kachlí jeden kilogram dreva, dáme do ohniska pol kilogramu drevnej hmoty a pol litra vody. Ak necháme sušiť drevo cca za jeden až dva roky klesne obsah vody pod 20 %. Drevo s takýmto obsahom vlhkosti už môžeme považovať za suché a vhodné na spaľovanie v kachliach či kotloch.

3. Nespaľuj odpadky
Domový odpad v malých spaľovacích zariadeniach síce zhorí, ale len za cenu nadmernej produkcie emisií celej škály znečisťujúcich látok. Namerané koncentrácie prachu boli približne desať až sto krát vyššie ako pri spaľovaní suchého dreva. Rovnako tak dramaticky narastie preukázateľne karcinogénny benzo(a)pyrén – B(a)P. Okrem toho je spaľovanie odpadu podľa zákona č. 137/2010 protizákonné a môže byť sankcionované.

4. Nastav regulačné klapky tak, aby vzduch prúdil k palivu, oheň nedus
Pre spálenie jedného kilogramu dreva a uhlia je potrebné do kachlí či kotla priviesť približne 10 m3 vzduchu. Ak sa kyslík k horľavine nedostane v potrebnom množstve, zhorí horľavina len čiastočne alebo vôbec. Oheň potrebuje vzduch, najhoršie je kotol naložiť a zatvoriť všetky prívody spaľovacieho vzduchu. Palivo síce vydrží až do rána, ale účinnosť spaľovacieho procesu je veľmi malá a produkcia znečisťujúcich látok veľká.

5. Prikladaj častejšie menšiu dávku paliva, ako jednu veľkú dávku za dlhý čas
Starý kotol ročne vypustí do ovzdušia približne 50 až 300 kg prachu. Nové kotly sú podstatne kvalitnejšie, a ak sú správne prevádzkované, potom za rok do vzduchu vypustí menej ako 15 kg prachu. Zlepšenie nastane aj u ďalších škodlivín. Pri prehorievacom kotly je celá dávka paliva pre jednu spaľovaciu periódu priložená naraz do spaľovacej komory. Pri automatickom kotly je palivo do spaľovacej komory dopravované postupne, a množstvo paliva v spaľovacej komore je o stovky gramov menšie ako pri prehorievacievacom kotly. Ak budeme palivo do prehotievacieho kotla prikladať častejšie po menších dávkach a k horľavine sa dostane dostatok vzduchu, bude kvalita spaľovania lepšia.

6. Pravidelne čisti kotol a komín
Nevyhnutná je údržba kotla a komína. Sadze a popolček usadený na výmenníku vrátane skondenzovaných dechtov sa správajú ako izolácia a bráni odovzdávaniu tepla spalín vykurovacej vode. Teplota spalín vychádzajúcich z kotla je vyššia, takže miera využitie tepla z paliva sa zmenšuje, rastie komínová strata. Rovnako sa môžu tvoriť nánosy v komíne. Ten je nutné čistiť najmä kvôli bezpečnosti, pretože u znečisteného komína môže dôjsť k horeniu sadzí.

7. Používaj moderný kotol či kachle
Typ spaľovacieho zariadenia zásadným spôsobom ovplyvňuje kvalitu spaľovacieho procesu. Moderné spaľovacie zariadenie znamená použitie modernej technológie, ale nemá to nič spoločné s dátumom kúpy zariadenia. Všeobecne patria medzi kvalitné technológie automatické a splyňovacie kotly.

8. Udržuj teplotu spalín za kotlom medzi 150 až 250° C
Ak pri správnom prebytku spaľovacieho vzduchu je teplota spalín vyššia ako 250° C, je komínová strata zbytočne veľká. So znižujúcou teplotou spalín sa zmenšuje komínová strata, a teda rastie miera využitia energie z paliva. Ak však by teplota spalín bola veľmi nízka (podľa typu zariadenia menšia ako cca 100 až 150° C), hrozí kondenzácia vodnej pary a dechtov, čo znižuje životnosť komína a spaľovacieho zariadenia.

9. Nevyhadzuj teplo oknom, neprekuruj a kúr len tam, kde potrebuješ
Spotrebu tepla ovplyvňujú parametre stavby, spôsob jej využívania a tiež požadovaná teplota v jednotlivých miestnostiach a chodbách obytných domov. Zvážte, kde potrebujete ako kúriť a optimalizujte spotrebu tepla (Termostatické hlavice, riadená regulácia). Zníženie teploty v miestnostiach o 1 ° C ušetrí približne 6% ročných nákladov na vykurovanie.

10. Kúr tak, ako chceš, aby kúril tvoj sused

Zdroj: ts

Najnovšie od Televízia TV7