december 02, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Závery sociálnych partnerov z rokovania tripartity

ilustračné foto ilustračné foto Autor: Radomír Kreheľ

Aktívny dialóg sociálnych partnerov pokračuje na 12. rokovaní tripartity

V pondelok 25. októbra 2021 o 13:00 hod sa uskutočnilo dvanáste rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR, na ktorej sa zúčastnili predstavitelia vlády SR, zástupcovia zamestnávateľov, zástupcovia zamestnancov a Združenia miest a obcí Slovenska. Na rokovanie tripartity boli prizvaní a zúčastnili sa na nej aj hostia, zástupcovia združenia Klub 500.

Hospodárska a sociálna rada SR postupne prerokovala jednotlivé body schváleného programu. Sociálni partneri zamietli rokovanie o návrhu zmeny zákona o Environmentálnom fonde, ktorý predkladateľ doručil po termíne určenom rokovacím poriadkom HSR SR. Návrh zákona prerokujú sociálni partneri na ďalšom rokovaní HSR SR. Najviac diskutovanou témou v rámci rokovania boli ceny energií a návrhy sociálnych partnerov súvisiace s ich zvyšovaním. V bode „Rôzne“ sociálni partneri rokovali o návrhu zákona o metrológii a návrhu KOZ rozšíriť okruh príjmov oslobodených od dane. Sociálni partneri posunuli návrh zákona o metrológii do ďalšieho legislatívneho procesu. Hospodárska a sociálna rada SR nedospela k dohode pri návrhu KOZ o rozšírení okruhu príjmov oslobodených od dane.

Závery z rokovania

Všetci členovia HSR SR odporúčajú posunutie návrhu zmeny zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve do ďalšieho legislatívneho procesu.

Hospodárska a sociálna rada SR odporúča posunutie návrhu zákona o výstavbe a návrhu zákona o územnom plánovaní do ďalšieho legislatívneho procesu bez súhlasu ZMOS.

Sociálni partneri vrátane zástupcov vlády SR a združenia Klub 500 sa zhodli na potrebe podpory priemyslu ako aj domácností v súvislosti so zvyšovaním cien energií. Nevyhnutné je však podporu cieliť adresne smerom k subjektom, ktoré zvýšenie energií pocítia najviac. Záverom diskusie sociálni partneri odporúčali vláde SR prijať opatrenia na zmiernenie dopadov rastúcich cien energií.

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV

Zástupcovia vlády SR
Ján B U D A J
minister životného prostredia SR
Richard S U L Í K
minister hospodárstva SR
Vladimír L E N G V A R S K Ý
minister zdravotníctva SR
Dušan V E L I Č
štátny tajomník Ministerstva investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Ján L A Z A R
štátny tajomník Ministerstva vnútra SR
Marcel K L I M E K
štátny tajomník Ministerstva financií SR
Boris A Ž A L T O V I Č
štátny tajomník MPSVR SR
Katarína B R U N C K O V Á
Štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby SR

Členovia Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky
Monika U H L E R O V Á
viceprezidentka KOZ SR
Marta B R O D Z I A N S K A
KOZ SR
Emil M A CH Y N A
KOZ SR
Anton SZALAY
KOZ SR
František Z A P A R A N I K
KOZ SR
Vlasta Szabová
KOZ SR

Členovia Spoločných odborov Slovenska
Dušan CH A L U P A
Spoločné odbory Slovenska

Členovia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR
Roman K A R L U B Í K
viceprezident AZZZ SR
Rastislav M A CH U N K A
viceprezident AZZZ SR
Rastislav P O Č U B A Y
AZZZ SR

Členovia Republikovej únie zamestnávateľov
Miroslav K I R A Ľ V A R G A
prezident RÚZ
Mário L E L O V S K Ý
viceprezident RÚZ

Členovia ZMOS
Radomír B R T Á Ň
prvý podpredseda ZMOS

Členovia APZD
Alexej B E L J A J E V
prezident APZD

Klub 500
Vladimír S O T Á K
predseda Klubu 500

Tibor G R E G O R
výkonný riaditeľ Klubu 500

Súvisiace položky (podľa značky)