september 18, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Mohlo ich byť vyše 22-tisíc?

Foto: Radomír Kreheľ Foto: Radomír Kreheľ

V zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je aktuálne 68 stredných škôl

Prešovský samosprávny kraj má po posledných optimalizačných opatreniach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 68 stredných škôl a štyri školské zariadenia. Výsledky optimalizačného procesu PSK priniesli zmeny v okresoch Prešov, Medzilaborce, Levoča, Stropkov, Poprad a čiastočne aj Humenné, kde došlo k zrušeniu jedného školského internátu. Do lavíc župných stredných škôl v aktuálnom školskom roku zasadlo vyše 22-tisíc žiakov, z toho viac ako 6 100 do prvých ročníkov.

Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je aktuálne 68, z toho je 14 gymnázií a jedna športová škola, čo je o päť menej oproti školskému roku 2020/2021. Vyplýva to zo záverov ďalších racionalizačných opatrení, ku ktorým prešovská župa pristúpila v predchádzajúcom školskom roku v šiestich okresoch kraja a ktoré sú platné s účinnosťou od 1. septembra 2021.

V okrese Prešov sa SOŠ podnikania spojila s prešovskou Obchodnou akadémiou do jedného subjektu, a to do Spojenej školy Masarykova Prešov, ktorej súčasťou sú školský internát a školská jedáleň. V Medzilaborciach sa Gymnázium a SOŠ polytechnická A. Warhola taktiež zlúčili do Spojenej školy. Zlúčením s SOŠ lesníckou Prešov zanikla Spojená škola Bijacovce v okrese Levoča, pričom bolo zriadené elokované pracovisko Bijacovce ako súčasť SOŠ lesníckej v Prešove. Organizačné zložky bijacovskej školy v Rudňanoch a Bystranoch prešli do zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. V Stropkove zanikla SOŠ služieb, a to zlúčením s SOŠ elektrotechnickou na Hviezdoslavovej ulici a vytvorením elokovaného pracoviska na Hlavnej ulici. V popradskom okrese sa Stredná športová škola z Kukučínovej ulice presídlila na Francisciho ulicu. V okrese Humenné sa k 31. augustu pristúpilo k zrušeniu školského internátu ako súčasti SOŠ technickej na Družstevnej ulici.

Podľa údajov zo začiatku septembra do denného štúdia 68 župných stredných škôl nastúpilo 22 402 žiakov. Z toho zasadlo do lavíc štvorročných a osemročných gymnázií a športovej školy vyše 5 200 žiakov a do lavíc stredných odborných škôl viac ako 17-tisíc žiakov. Počet prvákov na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je 6 147, z nich 1 165 navštevuje župné gymnáziá a 54 športovú školu. V štvrtom ročníku gymnázií a stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je v tomto školskom roku 4 301 žiakov a v piatom ročníku študijného odboru hotelová akadémia 251. V troch župných stredných zdravotníckych školách študuje v školskom roku 2021/2022 spolu 1035 žiakov a v stredných pedagogických školách 869.

Medzi gymnáziá s najvyšším počtom žiakov v tomto školskom roku patria Gymnázium Konštantínova a Gymnázium J.A. Raymana v Prešove či Gymnázium L. Stöckela Bardejov. V rámci stredných odborných škôl sú to SPŠ elektrotechnická a Stredná zdravotnícka škola v Prešove, Spojená škola v Starej Ľubovni i SOŠ agropotravinárska a technická Kežmarok.

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo