október 21, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Foto ilustračné Foto ilustračné Autor: Radomír Kreheľ

Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklistickej infraštruktúry v Prešove pomocou organizačných opatrení je schválený.

Sieť cyklotrás v meste sa tak už čoskoro rozšíri o nové úseky. Celkovo pribudne 4,3 km cyklistických chodníkov, automatické sčítače a cyklostojany. Mesto Prešov uspelo so žiadosťou o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu na zriadenie novej a doplnkovej cyklistickej infraštruktúry. Pôjde o novovybudované úseky a o úseky zrealizované vodorovným dopravným značením v celkovej dĺžke 4,3 kilometra. O schválení žiadosti už rozhodlo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Nová cyklistická infraštruktúra v meste Prešov zahŕňa štyri samostatné úseky. Prvým budú cyklistické pruhy na Prostějovskej ulici. Objekt rieši zriadenie cyklistických pruhov v hlavnom dopravnom priestore miestnej komunikácie. Druhým úsekom budú cyklistické pruhy na Volgogradskej ulici. Tento objekt rieši zriadenie cyklistických pruhov v hlavnom dopravnom priestore miestnej komunikácie. Ako tretí úsek je zadefinovaná cyklocestička na Levočskej ulici. V tomto prípade pôjde o zriadenie cyklistickej cestičky v priestore existujúceho chodníka na Levočskej, v úseku od križovatky s ulicou Marka Čulena po križovatku s ulicou Obrancov mieru. Navrhované opatrenie prepojí cyklistické pruhy na Sídlisku 3 s existujúcimi cyklocestičkami na Levočskej v priestore za križovatkou s ulicou Obrancov mieru a na ulici Vlada Clementisa a Matice slovenskej. Posledným úsekom budú ochranné pruhy pre cyklistov na ulici 17. novembra. Pôjde o zriadenie cyklistických pruhov v hlavnom dopravnom priestore miestnych komunikácií na ulici 17. novembra a čiastočne aj na ulici Požiarnickej. Objekt prepája existujúcu cyklocestičku pozdĺž Torysy /EuroVelo 11/ s cyklocestičkou Mlynský náhon. Všetky prístupy z okolitých ciest budú riešené bezbariérovo, bez vyvýšených obrubníkov a všetky priechody pre chodcov budú taktiež bezbariérové a budú vyznačené varovnými a vodiacimi pásmi pre nevidiacich.

Druhou dôležitou aktivitou v rámci projektu bude osadenie doplnkovej cyklistickej infraštruktúry. Konkrétne pôjde o štyri sčítače dopravy a 50 cyklostojanov, ktoré sa osadia v okolí hlavných objektov stavby s výnimkou jedného sčítača, ktorý pribudne na začiatočnom úseku Cykloželezničky.

Cieľom projektu je lepšie začlenenie cyklistov do hlavného dopravného priestoru a zrýchlenie cyklistickej dopravy. Projekt rieši paralelné trasy pre rýchlych cyklistov k jestvujúcim cyklistickým chodníkom na sídliskách, ktoré pre rýchlu dopravu nevyhovujú a používajú sa skôr ako relaxačný a športový koridor. Po realizácii dôjde k zlepšeniu bezpečnosti na cyklistických trasách, hlavne v oblasti križovatiek a pri krížení s automobilovou dopravou. V neposlednom rade sa podarí vhodne doplniť riešenie existujúcich cyklistických trás a zlepšiť cyklistické prepojenie sídlisk s centrom mesta, školami či úradmi. Cieľom projektu je aj zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej cyklistickej dopravy a zlepšenie infraštruktúry pre cyklistov dochádzajúcich do a zo zamestnania. Nové cyklotrasy takisto zlepšia prepojenosť a dostupnosť cyklistov k existujúcej občianskej infraštruktúre, čím sa zvýši podiel cyklistickej dopravy na celkovej prepravnej práci.

Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 608 138,73 eur. Z toho 577 731,79 eur získa mesto Prešov vo forme nenávratného finančného príspevku prostredníctvom programu IROP a zvyšok bude financovaný z vlastných zdrojov mesta. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby plánujú vyhlásiť na jeseň tohto roka. So začiatkom realizácie počítajú začiatkom roka 2022.

Zdroj: mesto Prešov

Súvisiace položky (podľa značky)

  • MHD až do Dulovej Vsi MHD až do Dulovej Vsi

    Prešovská MHD bude od od 2.9.2021 premávať aj do Dulovej Vsi

  • Parkovacie automaty na Jarkovej Parkovacie automaty na Jarkovej

    Na Jarkovej ulici v centre Prešova prebieha inštalácia parkovacích automatov.

  • Žobranie v meste Žobranie v meste

    V centre mesta Prešov, v okolí nákupných centier, aj na frekventovaných miestach ľudia často vídajú ľudí, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii a žiadajú o pomoc alebo najčastejšie, o finančné prostriedky.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo