apríl 19, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Foto: ilustračné Foto: ilustračné Autor: Radomír Kreheľ

Keďže Hlavného kontrolóra volia a odvolávajú poslanci, jeho funkcia je priamo spätá so zastupiteľstvom.

V stredu 24. marca 2021 sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov na ktorom poslanci budú voliť hlavného kontrolóra.

Na funkciu hlavného kontrolóra sa prihlásili títo kandidáti (v abecednom poradí):
1. JUDr. Róbert Baran
2. PhDr. Rudolf Dupkala, PhD.
3. Ing. Alexander Ernst, PhD.
4. Ing. Renáta Gulejová
5. Ing. Mária Holíková, PhD.
6. Mgr. Slavomír Ilavský
7. Mgr. Jakub Kozák
8. Ing. Svetlana Pavlovičová
9. PaedDr. Jozef Smetana
10. Ing. Zdenko Valášek

Medzi povinnosti hlavného kontrolóra patrí predkladanie správ o výsledkoch kontroly priamo na rokovaní zastupiteľstva, vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení zákona, predkladá zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve, predkladá zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Hlavný kontrolór je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo. Z uvedeného vyplýva, že je pomyselnou pravou rukou Mestského zastupiteľstva. Poslanec Martin Eštočák zverejnil na sociálnej sieti k voľbe takúto svoju skúsenosť: "Ako je už v našom meste asi zvykom, nakoľko ide už o moju druhú takúto voľbu počas môjho funkčného obdobia (11/2018-), opäť sme ako poslanci nedostali životopisy kandidátov, ktorých je desať. Materiály a dokumenty k jednotlivým bodom programu sa majú podľa Rokovacieho poriadku zverejňovať minimálne šesť dní pred zasadnutím MsZ, my sme síce obdržali materiály 6 dní vopred, ale dnes máme 3 dni pred zasadnutím a stále nemáme napr. ŽIVOTOPISY ľudí-kandidátov o ktorých budeme rozhodovať. Je pravdou, že predsedovia poslaneckých klubov boli pri otváraní obálok, mali možnosť vidieť mena uchádzačov aj nahliadnuť do životopisov, ale nemohli si robiť odpisy, fotiť a i. Nehovoriac, že nezaradení poslanci, (3 poslanci), neboli tuším ani pri otváraní obálok, čiže ... ich právo bolo tzv. Odopreté..".

24. marca 2021 môže byť zvolený hlavný kontrolór s nástupom do práce 1. apríla so sto percentným úväzkom. Po nástupe do funkcie do jeho kompetencie spadá kontrola mestského úradu, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom, právnických osôb s majetkovou účasťou mesta a osôb, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo finančné výpomoci.

Do rozsahu kontrolnej činnosti patrí kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta. Prináleží mu aj kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce, kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Zdroj: internet, autor Radomír Kreheľ

Naposledy zmenené nedeľa, 21 marec 2021 10:56
Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo