september 18, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Mestská rada neodporúča primátorke zmenu stanov VVS, a.s.

Na blížiacom sa 21. zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Prešov sa poslancom na online rokovacie stoly v obývačkách, spálňach, či inak provizórne pripravených miestnostiach na rokovanie dostane aj Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.. Predkladá ho primátorka mesta Ing. Andrea Turčanová. Mestská rada na svojom zasadnutí 10. februára 2021 neodporučila primátorke mesta Prešov, aby presadzovala zámer na zmenu stanov.  

Dňa 27. januára 2021 rokovalo predstavenstvo spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (VVS) online formou. Za zmenu stanov, ktorú predložil Predseda predstavenstva Ing. Stanislav Hreha, PhD hlasovalo všetkých deväť členov predstavenstva. V dôvodovej správe mesta Prešov, ktoré sa dostalo na zasadnutie Mestskej rady Prešov sa uvádza: "Mesto Prešov podporuje zavedenie obmedzenia nakladania s majetkovými účasťami vo VVS, tak aby akcie ostali v rukách miest a obcí. Ako druhý najväčší akcionár VVS má mesto Prešov prirodzený záujem ochraňovať a posilňovať svoj vplyv pri rozhodovaní o podnikateľskej činnosti so strategickou surovinou akou je voda. Povinnosť zabezpečovať zásobovanie obyvateľstva vodou je zároveň zákonnou povinnosťou mesta, ktorá vyplýva zo zákona o obecnom zriadení."

Návrhu na zmenu stanov VVS, má vychádzať z nasledovných princípov:
1) Zachovanie rozhodujúceho vplyvu na VVS v rukách súčasných akcionárov VVS (miest a obcí)
2) Ochrana VVS pred ovládnutím jedným alebo malou skupinou akcionárov alebo súkromným sektorom
3) Zavedenie predkupného práva aj pri prevode akcií medzi akcionármi navzájom
4) Zavedenie povinnosti informovať o úmysle predať akcie VVS a u presnenie podmienok pre realizáciu predkupného práva akcionárov a VVS
5) Zníženie požadovaného limitu hlasov na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia z 5% na 1%
6) Stanovenie maximálneho limitu hlasov pre jedného akcionára na 10%   

Stanovy VVS, a.s. z roku 2017

Materiál predložený Mestskej rade deklaruje súlad so Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov v znení zmien a doplnkov, napriek tomu Mestská rada v Prešove neodporúča primátorke mesta Prešov presadzovať túto zmenu stanov. Presné počty hlasov členov Mestskej rady mesto Prešov prostredníctvom služby digitalnemesto.sk neuvádza.

Foto: Otvorená samospráva digitalnemesto.sk , screenshot

Členovia Mstskej rady Prešov (v abecednom poradí):

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková PhD., MPH
PhDr. Marcela Antolová
RNDr. Zuzana Bednárová PhD.
Ing. Richard Drutarovský
JUDr. Vladimír Feľbaba
Ing. Juraj Hudáč
Ing. Lenka Kohániová
Ing. Rastislav Mochnacký
Mgr. Pavol Neupauer
Ing. Svetlana Pavlovičová MBA

Foto: rokovanie MsZ 20. január 2020, autor Radomír Kreheľ

Poslanci mesta Prešov však môžu rozhodnúť aj kladne. Ich rozhodnutie príde na zasadnutí prostredníctvom online konferencie 24. februára 2021. Mesto Prešov je druhý najväčší akcionár VVS. "V súlade so závermi kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR zameranej na hospodárenie vodárenských spoločností z novembra 2019, závermi mimoriadneho valného zhromaždenia VVS konaného dňa 2.9.2020 a schválenou novelou zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách zo dňa 28.1.2021 deklaruje mesto Prešov podporu zámeru prioritizácie verejného záujmu pri nakladaní s majetkovými účasťami miest a obcí na podnikaní vlastníkov a prevádzkovateľov verejných vodovodov a kanalizácií." uvádza mesto v dôvodovej správe. Čas a link pre sledovanie rozhodnutí poslancov Mestského zastupiteľstva mesto ešte dodatočne zverejní.


Autor: Radomír Kreheľ

Naposledy zmenené nedeľa, 14 február 2021 11:21

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo