jún 15, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Údaje z obcí s rómskou populáciou chýbali

Foto: ilustračné, autor Radomír Kreheľ Foto: ilustračné, autor Radomír Kreheľ

Odborníci z PSK ich doplnili do máp i plánov obcí

Terénny zber dát v obciach s rómskou populáciou upozornil odborníkov na viaceré dôležité zistenia. Zozbierané údaje boli zdigitalizované a implementované do Plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja daných obcí. V obci Ostrovany je každá tretia obytná budova v nevyhovujúcom stave. Aj takéto zistenie vyplynulo z terénneho mapovania šiestich vybraných obcí s rómskou populáciou v Prešovskom kraji. Zber dát realizovali ešte v septembri minulého roku odborníci z Úradu Prešovského samosprávneho kraja (Ú PSK) a študenti Prešovskej univerzity v Prešove v rámci iniciatívy Catching up regions.

Pri terénnom mapovaní obcí Ostrovany, Varhaňovce, Dlhé Stráže, Varadka, Krivany a Čičava zistili odborní pracovníci napríklad nesúlad súpisných čísel domov s referenčným registrom, takisto sa v niektorých obciach stretli s pomerne vysokým podielom domov bez fasád.

Zaujímavosťou je aj relatívne vysoký podiel striech s eternitom, ako stavebným materiálom s nepriaznivým vplyvom na zdravie. V obci Varhaňovce ide o viac ako 23 % všetkých budov v obci, čo je pre obyvateľov a vedenie obce varovný signál, aby v budúcnosti zvážili výmenu týchto striech a možnosti financovania napr. aj z európskych zdrojov.

Ďalším alarmujúcim zistením je, že v obci Ostrovany je približne každá tretia obytná budova v nevyhovujúcom stave, tzn. že predstavuje budovu núdzového bývania. Odborníci tiež zistili, že kaštieľ v Krivanoch, ako významná historická stavba, nebol zaznačený v mapových podkladoch.

Okrem toho zaznamenali relatívne vysoký nesúlad medzi dátami Základnej bázy údajov geografického informačného systému (ZB GIS) a realitou v Čičave, Ostrovanoch a Varhaňovciach. V obci Varhaňovce v teréne zachytili o 39 % viac budov, ako boli v júni 2019 zaznamenané v ZB GIS, v Ostrovanoch o 28 % viac a v Čičave o 25 % viac. Jedným z dôvodov týchto odlišností môže byť napr. aj pomerne vysoké tempo rastu zástavby v obci, či nesúlad s katastrálnymi dátami.

Terénnemu zberu v šiestich obciach s rómskou populáciou predchádzal v júni 2020 workshop Roma Settlements Mapathon na Úrade PSK. Študenti Prešovskej univerzity a odborníci z prešovskej župy na ňom zaznačovali nezmapované územia podľa satelitných snímok. A to najmä budovy a cesty vo vybraných rómskych osadách, ktoré boli zaznamenané nesprávne alebo vôbec.

Cieľom tejto aktivity bolo prostredníctvom metódy kvalifikovaného odhadu získať kvalitné a aktuálne dáta o domovej a bytovej štruktúre v obci, o kvalite obývaných budov, ako aj vytvoriť konzistentné digitálne mapy technickej infraštruktúry vybraných obcí. Zozbierané údaje boli následne digitalizované, spracované do mapových výstupov a implementované do Plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja daných obcí. Aktivita sa realizovala za pomoci Európskej komisie a Svetovej banky v rámci iniciatívy Catching up regions.
Podľa Atlasu rómskych komunít (ARK) z roku 2019 žije na území PSK približne 127-tisíc rómskych obyvateľov. Tematická mapa Marginalizované rómske komunity na geoportáli PSK www.geopresovregion.sk zobrazuje podiel a počet rómskeho obyvateľstva v obciach, ktoré sú súčasťou Atlasu rómskych komunít 2004, 2013 a 2019.

Zdroj: Lea Heilová, PSK

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo